Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  4

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Estetik Değerine İlişkin Metaforları

Yazar: Ayşe SEYHAN

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının "Estetik" değerine ilişkin sahip oldukları algıların metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma nitel araştırma modeli kapsamında olgubilim deseninde kurgulanmıştır. Çalışma grubunu, Türkiye'de bir üniversitede öğrenim gören 132 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, "Estetik?. gibidir / benzer; çünkü?" şeklinde yazılı form ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının "Estetik" değeri için birbirinden farklı olarak 69 geçerli metafor geliştirdiği belirlenmiştir. Belirlenen metaforlar, güzellik (39), uyum (21), etkileyici varlık (18), farklılık (13), mutluluk verici (12), sanat (12), yansıtma aracı (8) olmak üzere 7 kavramsal kategoride toplanmıştır. Estetik değeri katılımcılar tarafından en çok doğa (9), evren (7), güzellik (7), sanat (6) ve çiçek (5) metaforları ile ilişkilendirmiştir. Diğer metaforlar bir kez veya iki kez ifade edilmiştir. Geliştirilen metaforların cinsiyete göre dağılımlarına bakıldığında, belirlenen kategorilerin hepsinde, kadın ve erkek katılımcıların hepsinin metafor ürettikleri görülmektedir. Geliştirilen metafor sayısı açısından "Yansıtma aracı olarak estetik" kategorisinde kadın ve erkek katılımcılar eşit sayıda metafor üretmiştir. Diğer kategorilerde kadın katılımcıların daha fazla metafor geliştirdiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Estetik, Değer, Sosyal bilgiler öğretmen adayı, Metafor
Cilt 18, No 40, 115 - 147, Aralık 2020
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi