Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  2

Toplumumuzda ve Öğretmen Adayları Arasında Öğretmenlik Mesleğine Verilen Değer Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Haluk ÖZMEN

Bu çalışmada, geçmişten günümü/.c öğretmen yetiştirme olanında yapılan çalışmalar, toplumumuzda öğretmenlik mesleğine verilen değer ekseninde özetlenmiş, eğitim fakültelerindeki yeniden yapılanma projesi çerçevesinde orta öğretim öğretmenlik programlarında öğrenim .gören öğretmen adaylarının lisans eğitimleri Öncesinde öğretmenlik mesleğini tercih ederkenki beklentileri ile mezuniyet öncesi düşüncelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır Betimleyici araştırma yöntemi kapsamında öze/ durum araştırması yaklaşımıyla yürütülen çalışmada bulgular, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim fakültesi OFMA Eğitimi Bölümünde öğrenim gören; 28'/ matematik, 20'si fizik, 2.4'ü kimya ve \8'ı biyoloji programından olmak üzere toplam 90 öğretmen adaylyla yürütülen yarı-yapılandırıimış mülakatlarla elde edilmiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak, öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun, mesleğe ilişkin beklentilerinin istenilir seviyede karşılanmadığı, gelecek kaygısı taşıdığı ve öğretmenlik mesleğinin eskiye oranla saygın görülmediği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik sahip oldukları olumsuz değerlerin, eğitim fakültelerinden mezun olma aşamasında başarı, sevgi gibi olumlu içerikli değer kavramlarına dönüştüğü anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleğinin Değeri, Öğretmenlik Mesleğine Atfedilen Değer, Öğretmen Adaylarının Beklentileri, Öğretmen Eğitimi
Cilt 2, No 6, 35 - 49, Nisan 2004
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.