Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  2

Toplumumuzda ve Öğretmen Adayları Arasında Öğretmenlik Mesleğine Verilen Değer Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Haluk ÖZMEN

Bu çalışmada, geçmişten günümü/.c öğretmen yetiştirme olanında yapılan çalışmalar, toplumumuzda öğretmenlik mesleğine verilen değer ekseninde özetlenmiş, eğitim fakültelerindeki yeniden yapılanma projesi çerçevesinde orta öğretim öğretmenlik programlarında öğrenim .gören öğretmen adaylarının lisans eğitimleri Öncesinde öğretmenlik mesleğini tercih ederkenki beklentileri ile mezuniyet öncesi düşüncelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır Betimleyici araştırma yöntemi kapsamında öze/ durum araşırması yaklaşımıyla yürütülen çalışmada bulgular, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim fakültesi OFMA Eğitimi Bölümünde öğrenim gören; 28'/ matematik, 20'si fizik, 2. devamını oku

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  3

İlahiyat Fakülteleri Dergilerinde Yayımlanan Din E&itimi Konulu Makaleler Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar: Recep KAYMAKCAN, Bilal ÜNSAL

Artan bilimsel çalışmalara araştırmacıların ve ilgililerin kolayca ulaşabilmesi gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bu önem farklı zamanlarda farklı dergilerde yayımlanmakta olan bilimsel makaleler için kendini daha fazla hissettirir olmuştur. Zira kitap veya akademik bir teze kıyasla, makalelerin varlığından haberdar olmak çoğu zaman daha zor olabilmektedir. Bu araştırma, din eğitimi alanındaki akademik makalelerden oluşan bir bibliyografya denemesi ile bu sürecin olumsuz yönlerinin aşılasına katkı sağlamayı hedeşemektedir. devamını oku

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  4

Türk Toplumunda Çocuğun Yetiştirilmesinde Annenin Rolü: Konya İli Örneği

Yazar: Brtan OZENSEL

Bu araştırmada, Türk toplumunda çocuğun yetiştirilmesinde annenin rolleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada uygulama sadece anneler üzerinde gerçekleştirilmiş, fakat çocuk yetiştirilmesinde babanın rolü, babadan beklentiler de annelere sorularak tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece annenin çocuk yetiştirmedeki işlevlerinin Türk toplumundaki boyutu, alan araştırması verileriyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada her şeyden önce ebeveynin kendi aralarındaki ilişkilerde ciddîsorunların bulunduğu, ebeveyn çocuk arasındaki ilişkilerde bir dengeden söz etmenin çok fazla mümkün olmadığı, babaların çocuklarını yetiştirmede üstlerine düşen görevleri yerine getirmediği, çocuğun lürk toplumunda hâla bir yaşlılık sigortası olarak görüldüğü tespit edilmiştir. devamını oku

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  5

Modern Japonya'da Konfüçyen Felsefî Değerler

Yazar: Mie SHÎGEMÎTSU

Japonya, tarih boyunca yeni yabancı fikirler ülkeye girdiğinde karmaşık bir ayıklama ve uyum süreci takip etmiştir. Bu süreç Japonya'ya M.O. beşinci yüzyıl civarında giren Konfüçyen felsefî değerlere de uygulanmıştır. Bu değerlerden bazıları Japon bağlamına uymaları için yerli fikirlerle harmanlanmıştır. Bu makalede, Konfüçyen felsefî değerlerin modern Japonya bağlamında oynadıkları rol incelenmektedir. Bu çalışma, Japonya'nın tarihi, eğitimi vo ekonomisiyle ilgili belgelere dayanmaktadır. He ne kadar birçok Japon, davranışlarının doğasını farketmemiş olsa da Konfüçyen felsefî değerlerin bugünkü Japonya'da önemi olmaya devam ettiklerini örnekler üzerinden gösteren makale, değişik bağlamlardaki değerlerin ve davranışların karşılaştırılması suretiyle bilinçli ya da bilinçsiz olarak birçok Japon'un Konfüçyen felsefî değerlere özgü ahlâkî kuralları iakip ettiğini göstermektedir. devamını oku

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  6

İmam Hatip(li)ler Üzerine: Teolojik Birikimin Modern Kaynakları

Yazar: Necdet SUBAŞI

Bu incelemede, Cumhuriyet Dönemi boyunca her zaman sıcak bir tartışma konusu olan İmam Halîp Okulları ve imam hatipliler, kimlik arayışları ve buna çok kere yön veren teolojik birikimleri temelinde ele alınmaktadır imam hatiplerin ortaya çıkışı, Kemalizm'in verili sivil topluma tutunma stratejisinin bir parçası olarak görülür. Söz konusu açıklama, imam hatiplerin toplumsal talep, tepki ve hassasiyetlerin bir bileşkesi olarak ortaya koyduğu vizyonun da sık sık altını çizer. Hiç kuşkusuz bu ilikisellik, imam hatiplerin modern vurgusunu da güçlendirme amacı taşır. devamını oku

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  7

Öğretim Elemanlarının İnternet Kullanımında Etik İlkelere Uyma Düzeyleri

Yazarlar: Erkan YAMAN, Havva Yaman, Al Barış HORZUM

Bu araştırma, Sakarya Üniversitesi'nde görev yapan Öğretim elemanlarının, internet kullanımında etik ilkelere uyma düzeylerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır Araştırma 130 öğretim elemanıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğretim Elemanlarının internetteki Etik Kurallara Uyma Düzeyi anketinden elde edilen verilere ilişkin Mann Whitney Uiestî ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının yaklaşık yüzde 70'i erkeklerden oluşmkta ve yaklaşık yüzde 85'i 21-40 yaş aralığında bulunmaktadır Öğretim elemanlarının internet kullanımında etik ilkelere uyma düzeylerinde yaş, kıdem, unvan değişkenleri açısından anlamlı fark. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.