Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 31

CİLT  14

Haziran 2016

MAKALE  1

Türkiye'de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İLİTAM Uygulamaları

Yazar: Nurullah ALTAŞ

Bu çalışmanın amacı İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programlarının hedeflerinin gerçekleşme düzeyini ve bu programların etkililik ve verimliliğini bazı değişkenler açısından tespit etmektir. Araştırmanın ana amacı doğrultusunda; İLİTAM programlarının hedeflerinin gerçekleşme düzeyi ile öğrencilerin yaşları ve kıdemleri arasındaki ilişki, İLİTAM programlarının hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin İLİTAM tercihlerine göre farklılaşma durumu, Uzaktan Eğitim veya yüz yüze eğitimin tercih edilmesinde etkili olan sebeplerin irdelenmesi ise araştırmanın alt amaçları olarak belirlenmiştir. Araştırma, nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanılması anlamına gelen karma yöntemle yürütülmüştür. Nicel yöntemin kullanıldığı bölümde, İLİTAM programlarının hedeflerinin gerçekleşme düzeyini bazı değişkenler açısından tespit etmek amacıyla tarama modeli türlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Nitel yöntemin kullanıldığı bölümde ise içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın evreni; 2013-2014 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde İLİTAM Programlarında öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerden meydana gelmektedir. Araştırmanın örneklemi ise; 2013-2014 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde Türkiye'deki İLİTAM Programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden online anket uygulamasına katılan 256 kişiden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Yüz yüze eğitim, İLİTAM, İLİTAM Programı, İlahiyat eğitimi, Din eğitimi
Cilt 14, No 31, 7 - 42, Haziran 2016
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.