Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  12

Üniversite Öğrencilerinde Değerler ve Yaşamın Anlamı Arasındaki İlişki

Yazarlar: Veysi BAŞ, Erdal Hamarta

Bu araştırmanın amacı değerlerin yaşamın anlamı üzerindeki etkisini belirlemek ve cinsiyete göre değerler ile yaşamın anlamının farlılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu Konya İl Merkezindeki farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından seçilmiştir. Çalışma Grubu 589'u kız 321'i erkek olmak üzere toplam 910 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında "Dilmaç ve Arıcak Değerler Ölçeği" ve "Yaşamda Anlam Ölçeği (YAO)" kullanılmıştır. Verilerin analizinde pearson korelasyon katsayısı, çoklu regresyon analizi ve bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; değerler ile yaşamın anlamı arasında pozitif ve negatif yönlü farklı düzeylerde ilişkiler bulunmaktadır ve değerlerin yaşımın anlamının önemli bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. Ayrıca değerlerin bir kısmı cinsiyete göre farklılık gösterirken bir kısmı farklılık göstermemektedir. Diğer yandan yaşamın anlamının cinsiyete göre farklılaşmadığı da anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Değerler, Yaşamın Anlamı, Üniversite Öğrencileri
Cilt 13, No 29-Ek-Özel, 369 - 391, Haziran 2015
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.