Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI29-Ek-Özel

Jenerik

29. SAYI JENERİK

Dergimizin 29. sayısı jenerik bölümüne erişmek için tıklayınız.

.

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  10

Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak "Müzik"

Yazarlar: Ayna İSABABAYEVA APAYDIN, Fazlı ARSLAN

Ahlak ve müzik, tarih boyunca, insanlığın ortak bilinci tarafından bir araya getirilen insan faaliyetinin iki farklı alanıdır. Müzik aracığıyla insanın ruhsal durumunu etkilemeye yönelik sihirsel ve dinsel ritüeller buna örnektir. Ancak sadece Antik Yunanistan'da bu iki kavram birleştirilmiş, bir teoriye dönüşmüş ve bu teori felsefi bir doktrin olarak değerlendirilmiştir. Bu teorinin adı Ethos'tur. Bu kelime Yunanca Hqo? (gelenek, huy, karakter) kelimesinden üretilmiş ve Etik kavramına hayat ermiştir. devamını oku

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  11

Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Çocuk Tekerlemeleri "Tekerlemelerimizi Biliyor muyuz?"

Yazarlar: Dolunay Akgül BARIŞ, Ahmet Serkan ECE

İletişim çağını yaşadığımız günümüzde, kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılması çok daha fazla önem kazanmaktadır. Kendi kültürünü tanıyıp- özümseyen çocuk, küreselleşen dünya içindeki yerini ve konumunu daha iyi değerlendirecek, sağlıklı bir kişilik geliştirebilecektir. Çağdaş eğitimin bir amacı da geçmişteki toplumsal ve ulusal değerleri tanıtıp benimsetmek ve bunları geleceğe dönük olarak kullanabilme becerisi kazandırmaktır.

Çocuğun doğumundan itibaren ninnilerden sonra ilk kaşılaştığı, kendi kültürüne ait müzikal ögeler, tekerlemelerdir. devamını oku

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  12

Üniversite Öğrencilerinde Değerler ve Yaşamın Anlamı Arasındaki İlişki

Yazarlar: Veysi BAŞ, Erdal Hamarta

Bu araştırmanın amacı değerlerin yaşamın anlamı üzerindeki etkisini belirlemek ve cinsiyete göre değerler ile yaşamın anlamının farlılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu Konya İl Merkezindeki farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından seçilmiştir. Çalışma Grubu 589'u kız 321'i erkek olmak üzere toplam 910 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında "Dilmaç ve Arıcak Değerler Ölçeği" ve "Yaşamda Anlam Ölçeği (YAO)" kullanılıştır. devamını oku

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  13

Fârâbî'nin Ahlâk Felsefesinde Değerlerin Kaynağı Sorunu

Yazar: Hasan Hüseyin BİRCAN

Fârâbî'nin değerlerle ilgili görüşü yetkinlik ve mutluluk öğretisine dayanmaktadır. Yetkinlik ve mutluluk öğretisi ise Faal Aklın feyezânına açık olmayı, onunla ittisal kurup ondaki akledilirleri almayı ve sonunda da onun derecesine yükselip melekût âlemine katılmayı gaye olarak göstermektedir. Böylece aklın yetkinlik dereceleri, Faal Akıl ve er-Reîsü'l-evvel hakkındaki görüşleriyle, Fârâbî'nin, yetkinlik ve mutluluğu, Faal Akılla ittisal kurmaya bağlamakla değerlerin kaynağını, en azından ileler bakımından aşkın bir kaynağa dayandırıyor görünmektedir. devamını oku

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  14

Değerler Eğitiminde İzciliğin Yerine İlişkin İzci Lideri Öğretmenlerin Görüşleri

Yazarlar: Sabahattin ÇİFTÇİ, Fatma Tuğba OLAÇ, Nazmiye Buket AKSAKAL, Özlem YAMAN

Gönüllü ve üniformalı bir gençlik hareketi olan izcilik, okul ve aile arasındaki boşluğu en iyi şekilde doldurmaya çalışan eğitsel bir faaliyettir. İzcilik faaliyetlerine katılan öğrenciler yaptıkları, gezilerle, kamplarla boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Çeşitli yaş gruplarındaki çocukların ve gençlerin zihinsel, bedensel, sosyal ve ruhsal gelişmelerine katkıda bulunmak olan izcilik faaliyetleriyle bireylere içinde yaşanılan toplumun ve evrensel değerler öğrencilerekazandırılmaya çalışılır. devamını oku

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  15

Değerler Eğitimi Programının İlköğretim Okulu 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarına Etkisi

Yazarlar: Gökhan IZGAR, Ömer BEYHAN

Bu çalışmanın amacı ilköğretim okulu 8. sınıf öğrencilerine uygulamak üzere hazırlanan değerler eğitimi programının öğrencilerin demokratik tutum ve davranışlarına etkisini belirlemektir. Araştırma ön test ? son test kontrol gruplu deneme modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Doğanay ve Sarı (2004) tarafından geliştirilen "Demokratik Değerlere Bağlılık Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Konya il merkezinde bulunan Meram Ayşe Sönmz İlköğretim Okulu 8. devamını oku

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  16

Hükümlü ve Tutukluların Sahip Oldukları Değerlerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar: Sıdıka İŞLER

Bu araştırmanın amacı, hükümlü ve tutukluların sahip oldukları değerlerin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma evrenini, 2013- 2014 yılında Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular oluşturmuştur. Çalışma grubuna ise, bunlar arasından tesadüfi küme örnekleme yöntemi ve gönüllülük esasına göre 35'i kadın, 215'i erkek olmak üzere 250 hükümlü ve tutuklu seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Dilmaç ve Arıcak (2012) tarafından geliştirilenDeğerler ölçeği ile araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. devamını oku

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  17

Ortaöğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimleri

Yazarlar: İbrahim KISAÇ, Zülfü TURAN

Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin değerlerini okul türleri, sınıf düzeyleri ve cinsiyete göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce Anadolu Öğretmen Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesine devam eden 9. ve 12. sınıf öğrencilerinden tesadüfen seçilen 177 erkek ve 124 kız öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin değerlerini belirlemek için Allport-Vermon-Lindzey Değerler Ölçeği kullanılmıştır.

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Anadolu Öğretmen Lises ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, politik değerlere Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden daha fazla önem vermektedir. devamını oku

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  18

Din Eğitiminde Başarı İçin Dikkate Alınması Gereken Bir Unsur Olarak İnsan Onuru

Yazar: Mustafa ÖNDER

İnsan onurlu ve şerefli bir varlık olarak yaratılmıştır. Eğitim sistemlerinin görevi bu onura saygılı olmayı ve insanın temel haklarının korunmasını, geliştirilmesini yeni yetişecek nesillere uygulayarak öğretmektir. Sadece bilişsel düzeyde kalan değerlerin kişi ve toplum hayatına yansıması mümkün olmamaktadır. Halbuki eğitim, kişilere istendik davranış kazandırma çabalarıdır. Fiziki yapısı, duyguları, düşünceleri ile bir bütün olan insanın kalıcı davranışlar edinebilmesi, büyük ölçüde duyuşsl ve psiko-motor boyutların devreye sokulması ile gerçekleşebilmektedir. devamını oku

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  19

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Programlarında Yer Alan Değerler

Yazarlar: Feride İDİ TULUMCU, Fatih Mehmet TULUMCU

Bu araştırmanın amacı; Cumhuriyet Dönemi ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersi programlarında yer alan değerleri incelemektir. 1924 ile 2013 yılları arasında orta kademe için kullanılan Türkçe dersi öğretim programları ( 1924, 1929, 1931, 1938, 1949, 1962, 1981, 2006 Türkçe öğretim programları) incelenmiştir. Araştırma verileri Yaman'ın (2009) 62 maddeden oluşan "Ders Kitaplarındaki Değerler Formu (DKDF)" dikkate alınarak elde edilmiştir. Formda değerler estetik, teorik, iktisadi, siyasi, sosal ve dini değerler olmak üzere altı grupta toplanmıştır. devamını oku

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  20

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Sahip Oldukları Değerlerin Demografik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: Mustafa Yavuz, Bülent DİLMAÇ, Deniz DERİNBAY

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu araştırma genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modelidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Schwartz Değerler ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada, analiz teknikleri bağlamında, bağımsız grup t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilenbulgulara göre, cinsiyet açısından değerler ölçeğinin geleneksellik ve uyum alt boyutlarında bir farklılaşma vardır. devamını oku

SAYI29-Ek-Özel

Jenerik

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi