Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Erdal Hamarta

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  12

Üniversite Öğrencilerinde Değerler ve Yaşamın Anlamı Arasındaki İlişki

Yazarlar: Veysi BAŞ, Erdal Hamarta

Bu araştırmanın amacı değerlerin yaşamın anlamı üzerindeki etkisini belirlemek ve cinsiyete göre değerler ile yaşamın anlamının farlılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu Konya İl Merkezindeki farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından seçilmiştir. Çalışma Grubu 589'u kız 321'i erkek olmak üzere toplam 910 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında "Dilmaç ve Arıcak Değerler Ölçeği" ve "Yaşamda Anlam Ölçeği (YAO)" kullanılıştır. devamını oku

SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  2

Benlik Saygısı ve Akılcı Olmayan İnançlar Bakımından Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Yaklaşımlarının Analizi

Yazarlar: Erdal Hamarta, Coşkun Arslan, Yeliz Saygın, Zümra Özyeşil

Bu ampirik çalışmada, bireyin sahip olduğu benlik saygısı ve akılcı olmayan inançları ile stresle başa çıkma yaklaşımları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Metodolojik bağlamda ilişkisel tarama modeline uygun olarak yapılan bu görgül çalışmadaki ölçek uygulaması, üniversite öğrencileri örneklemi özelliği taşıyan 330'u kız ve 271'i erkek olmak üzere toplam 601 denek üzerinde yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında ise (a) Stresle Başa çıkma Ölçeği, (b)Rosenberg Benlik aygısı Ölçeği ve (c)Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği olmak üzere toplam üç adet ölçme aracı kullanılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi