Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 17

CİLT  7

Haziran 2009

MAKALE  1

Kişisel ve Sosyal Bir Değer Olarak Okuryazarlık

Yazar: Murat Aşıcı

Değer kavramı eğitim, iktisat, felsefe, antropoloji ve sosyoloji gibi çeşitli bilimlerin ortak kavramlarından biridir. Okuryazarlığın bu kavramın anlam çerçevesine girip girmediği tartışmalı bir konudur. Ancak insanın değer üreten bir varlık olması ve okuryazarlığı beğendiği, önem verdiği, istediği ve faydalı bulduğu bir davranış olarak tanımlaması bu kavramı kişisel bir değer olarak tanımlamamızı kolaylaştırabilir. Okuryazarlığın sosyal hayattaki bütün ilişkilere özel bir anlam yüklemesi de nu sosyal bir değer olarak düşünmemize imkân verebilir. devamını oku

SAYI 17

CİLT  7

Haziran 2009

MAKALE  2

Değer Tercihleri ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: Bülent DİLMAÇ, Erhan Ertekin, Ersen Yazıcı

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin değer tercihleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın yöntem kısmında, araştırmanın felsefesi, modeli, örneklemi, verilenlerin toplanması ve verilerin çözümlenmesi üzerinde durulmuştur. Araştırma veri bağlamında nicel bir paradigmaya sahiptir. Çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem olarak zaman, maddiyat ve çaba sarf etme etkenleri ile ilgili tasarrf amacıyla uygun amaçlı örneklem kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 17

CİLT  7

Haziran 2009

MAKALE  3

Okul Yöneticilerinin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanlarının Değerlere Göre Yönetim İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi (Kütahya İli Örneği)

Yazarlar: Turgut Karaköse, Yahya Altınkurt

Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) çalışanlarının ve okul yöneticilerinin, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değerlere göre yönetimi ile ilgili algılarını geçmişte ya da halen var olan durumuyla betimlemeyi amaçlayan bu araştırmada katılımcıların Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değerlere göre yönetimi ile ilgili görüşleri incelenmiş ve değerlere göre yönetime ilişkin sunmuş oldukları öneriler ortaya konmuştur.

Araştırma tarama modelindedir. Araştırma verilerinin toplanmasında, Yılmaz (2007) tarafında geliştirilip, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan, "Değerlere Göre Yönetim Ölçeği" kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 17

CİLT  7

Haziran 2009

MAKALE  4

Cumhuriyet Dönemi İlkokul (İlköğretim 1. Kademe) Sosyal Bilgiler ve Onun Kapsamına Giren Ders Programlarında Bir Değer Olarak "Barış"ın Yeri

Yazarlar: Sevgi COŞKUN KESKİN, Yusuf KESKİN

Şiddet, insanlığın varoluşundan bu yana insanların hayatında var olan bir fenomendir. Ülkeler veya milletler arasında olabileceği gibi, okul ve aile gibi küçük topluluklarda ortaya çıkan türleri de mevcuttur. İnsanın doğasında var olan bu şiddeti, en aza indirmenin bir yolu da barış eğitimine yönelik programlar hazırlamaktır. Barış eğitiminin verilmesi için en uygun derslerden biri de sosyal bilgiler dersidir.

Bu çalışmada, cumhuriyet döneminde (1924, 1926, 1936, 1948, 1962 taslak, 1968 1998 ve 2004) hazırlanan sosyal bilgiler programlarında barış ve onun kazandırılmasına yardımcı olan dayanışma, yardımseverlik, sevgi, saygı, hoşgörü, farklılıkları takdir etme gibi muadil değerlere yer verilip verilmediği araştırılmıştır. devamını oku

SAYI 17

CİLT  7

Haziran 2009

MAKALE  5

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Etik Davranışlara İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Yazarlar: Erkan YAMAN, Ezgi Çetinkaya Mermer, Sennur Mutlugil

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin etik davranışları hakkında görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma, nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada yapı bakımından yarı yapılandırılmış açık uçlu mülâkat formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden kategorisel analiz kullanılmıştır. İlköğretim okullarında eğitim gören on üç öğrenciyle mülâkat yapılmıştır.

Araştırmada öğrencilerin, öğretmene saygı göstermemesi, söz almadan konuşması, öğretmeni dinlememesi, öğretmenin iyi niyetini kötüye kullanması, yalan söylemesi, izinsiz birşeyi alması ve şiddet uygulaması bulgulanmıştır. devamını oku

SAYI 17

CİLT  7

Haziran 2009

MAKALE  6

Öğretmenlerin Değer Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar: Ercan Yılmaz

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin değerler tercihlerinin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Modelde, bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki temel değişken vardır. Öğretmenlerin; cinsiyetleri, kıdem yılları, medeni durumları araştırma modelinin bağımsız değişkenlerini; insani değer boyutları (güç, başarı, hazcılık, uyarılma, özdenetim, evrensellik, yardımseverlik, geleneksellik, uyum, güvenlik) ise araştırma modelinin bağmlı değişkenlerini oluşturmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.