Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Bülent DİLMAÇ

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D. Meram-Konya

İlgi Alanları: Değerler, Değerler Eğitimi, Karakter Eğitimi, Sanal Zorbalık, İstatistik.

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Dilmaç, B.(2009). "Psychological Needs as a Predictor of Cyber-bullying: A Preliminary Report on College Students Educational Sciences: Theory & Practice . 9,(3).1291-1325, Dilmaç, B. (2009). An Analysis of Teachers' General Tendency to Procratisnate, Perception of Professional Efficiency/ Self Efficiency and Altruism..Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 7 (3), 1323-1338., Dilmaç, B., Hamarta, E. & Aydoğan, D.(2010). The Relatıonshıp Between Psychological Symptoms and Self-Esteem Of The Students from Turkish and Turkic Socıetıes in Turkey. GESJ: Education Science and Psychology, No.1(16), 22-30. Dilmaç, B. & Aydoğan, D. (2010). Values as a Predictor of Cyber-bullying Among Secondary School Students. International Journal of Human and Social Sciences, 5(3), 185-188., Dilmaç, B., Hamarta, E. ve Arslan, C. (2009). Analysing the Trait Anxiety and Locus of Control of Undergraduates in Terms of Attachment Styles. / Educational Sciences: Th eory & Practice. 9 (1) 127-159., Arslan, C, Dilmaç, B. ve Hamarta, E. (2009). Coping With Stress And Trait Anxiety in Terms Of Locus Of Control: A Study Wiht Turkish Universty Studenst. Analysis Of Anxiety In Terms " Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(6), 791-800., Ertekin, E., Dilmaç, B., Delice, A. & Aydın, E. (2009). Teacher Trainees` Epistemological Beliefs: Effects of Gender, Institution, and Discipline (Mathematics/Social Sciences). The New Educational Review. Vol. 18. No.2, 184-196., Yazıcı, E., Ertekin, E., Peker, M. Ve Dilmaç, B. (2011). Is there a relationship between pre-service teachers' mathematical values and their teaching anxiety in mathematics. Electronic Journal of Research in Educational Psychology , 263-282. Tanrıseven, I. Ve Dilmaç, B. (2013). Predictive Relationships Between Secondary School Students' Human Values, Motivational Beliefs and Self-regulated Learning Strategies. Educational Sciences: Th eory & Practice. 13(1), 21-36. Eroğlu, S., Dilmaç, B. ve Yılmaz, H. Ve Köksal O. (2013). Examining the relationship between human values and democracy which teacher candidates have. International Journal of Academic Research. 5 (1). 218-225. Dilmaç, B. (2012). İnsanca Değerler Eğitimi, 2. Baskı, Ankara: Pegem Akademi. Ulusoy, K. Ve Dilmaç, B. (2012). Değerler Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi. Dilmaç, B. (2013). Yaşam Denizinde Bir Rüzgara İhtiyacım Var "Ergenlerde Değerler Eğitimi", Ankara: Pegem Akademi.

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  20

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Sahip Oldukları Değerlerin Demografik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: Mustafa Yavuz, Bülent DİLMAÇ, Deniz DERİNBAY

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu araştırma genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modelidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Schwartz Değerler ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada, analiz teknikleri bağlamında, bağımsız grup t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilenbulgulara göre, cinsiyet açısından değerler ölçeğinin geleneksellik ve uyum alt boyutlarında bir farklılaşma vardır. devamını oku

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  1

Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: İshak BÜYÜKYILDIRIM, Bülent DİLMAÇ

Bu araştırma, siber mağdur olmanın insani değerler ve sosyodemografik değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma evreni 2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Pendik ilçesinde bulunan ortaöğretim okullarındaki farklı sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden tesadüfî yöntemle seçilen 450'si erkek, 578'i kız olmak üzere toplam 1028 öğrenciden oluşmatadır. devamını oku

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  7

Ergenlerin Başarı Amaç Yönelimlerini Yordayan Değişkenlerden Biri Olarak: İnsani Değerler

Yazarlar: Ali KARABABA, Tuncay ORAL, Bülent DİLMAÇ

Bu çalışmanın amacı ergenlerde insani değerlerin başarı amaç yönelimlerini yordamadaki rolünü incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezinde liselere devam eden 421 öğrenciden (162 kız, 259 erkek) oluşmaktadır. Araştırma kapsamında ergenlerin insani değerlerini ölçmek için Dilmaç (2007) tarafından geliştirilen İnsani Değerler Ölçeği, başarı amaç yönelimlerini ölçmek için Akın (2006) tarafından geliştirilen Başarı Yönelimleri Ölçeği kullanılmıtır. devamını oku

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  11

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Değerlerini Yordayan İki Önemli Değişken: Siber Zorbalık Eğilimleri ve Okul Kültürü Arasındaki İlişki

Yazarlar: Bülent DİLMAÇ, Danyal KARAKÜLAH, Erkan YAMAN

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin siber zorbalık eğilimleri ve okul kültürü arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin siber zorbalık eğilimlerini belirlemek için Sakarya ilinde alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeydeki okullardan seçilmiş 400 öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Araştırma verileri, "Siber Mağdur ve Zorbalık Ölçeği" ve "Okul Kültürü Algısı Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde çoklu rgresyon analizi kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  3

Öğretmenlerin Sahip Oldukları Değerlerin ve Özgeci Davranışlarının Mesleki Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Bülent DİLMAÇ, Halil EKŞİ

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin sahip oldukları değerler ile özgeci davranışlarının mesleki benlik saygısı açısından incelenmesidir. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırma veri bağlamında nicel bir paradigmaya sahiptir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Schwartz (1992) tarafından geliştirilen Değerler Listesi ve Yavuzer, İşmen-Gazioğlu ve Yıldız (2006), tarafından geliştirilen Öğretmen Özgeciliği Ölçeği ve Arıcak (1999) tarafından geliştirilen mesleki benlik saygısı ölçei kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  1

Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışıları İle Değer Tercihlerinin İncelenmesi

Yazarlar: Bülent DİLMAÇ, Metin Deniz, M. Engin Deniz

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerin öz-anlayışları ile değer tercihleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve üniversite öğrencilerin öz-anlayışları ve değer tercihlerinin cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Araştırma veri bağlamında nicel bir paradigmaya sahiptir. Çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.

Araştırmanın çalışma grubu Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin çeşitli anabilim dalarında öğrenim görmekte olan 398 kız, 145'i de erkek olmak üzere toplam 543 öğrenciden oluşmaktadır. devamını oku

SAYI 17

CİLT  7

Haziran 2009

MAKALE  2

Değer Tercihleri ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: Bülent DİLMAÇ, Erhan Ertekin, Ersen Yazıcı

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin değer tercihleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın yöntem kısmında, araştırmanın felsefesi, modeli, örneklemi, verilenlerin toplanması ve verilerin çözümlenmesi üzerinde durulmuştur. Araştırma veri bağlamında nicel bir paradigmaya sahiptir. Çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem olarak zaman, maddiyat ve çaba sarf etme etkenleri ile ilgili tasarrf amacıyla uygun amaçlı örneklem kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 16

CİLT  6

Aralık 2008

MAKALE  3

Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Bülent DİLMAÇ, Hasan Bozgeyikli, Yahya Çıkılı

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, eğitim fakültesinde öğrenim gören 423'ü erkek, 214'ü kadın olmak üzere toplam 637 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma verileri Schwartz Değerler Listesi ve kişisel bilgi formu kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda evrensellik, özyönelim ve güç değerleri açısından cinsiyetler arası farklılık bulunmuştur. Yaş değikenine bakıldığında, 17-20 yaş ile 21-24 yaş arasındaki öğretmen adaylarının özyönelim değeri boyutunda 0. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.