Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ayşe ELİÜŞÜK

SAYI 31

CİLT  14

Haziran 2016

MAKALE  3

Sabır Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışmaları

Yazarlar: Ayşe ELİÜŞÜK, Coşkun Arslan

Sabır ölçeği, bireylerin sabır düzeyleri belirlemek amacıyla Schnitker (2012) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekte kişilerarası, uzun süreli (yaşam zorluklarında sabır) ve kısa süreli (gündelik yaşamda sabır) olmak üzere üç alt boyut bulunmaktadır. Ölçekte toplam 11 madde bulunmaktadır. Yedili likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .82'dir. Sabır ölçeği üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup üzerinde uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin dil geçerliliği için İngilizceöğretmenliği ana bilim dalında okuyan öğrenciler karşılıklı olarak (İngilizce-Türkçe; Türkçe-İngilizce) çeviriler uygulanmış İngilizce ve Türkçe formlarından elde edilen puanlar arasında pozitif anlamlı korelasyonlar (r=. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi