Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 31

CİLT  14

Haziran 2016

MAKALE  3

Sabır Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışmaları

Yazarlar: Ayşe ELİÜŞÜK, Coşkun Arslan

Sabır ölçeği, bireylerin sabır düzeyleri belirlemek amacıyla Schnitker (2012) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekte kişilerarası, uzun süreli (yaşam zorluklarında sabır) ve kısa süreli (gündelik yaşamda sabır) olmak üzere üç alt boyut bulunmaktadır. Ölçekte toplam 11 madde bulunmaktadır. Yedili likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .82'dir. Sabır ölçeği üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup üzerinde uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin dil geçerliliği için İngilizce öğretmenliği ana bilim dalında okuyan öğrenciler karşılıklı olarak (İngilizce-Türkçe; Türkçe-İngilizce) çeviriler uygulanmış İngilizce ve Türkçe formlarından elde edilen puanlar arasında pozitif anlamlı korelasyonlar (r=.95, p<01; r=.95,p<.01) bulunmuştur. DFA ile test edilen 11 maddelik ve üç boyutlu ölçme aracının yeterli uyum iyiliği indekslerine sahip olduğu görülmektedir (x2/sd = 100.96/41, p = .00, RMSEA = .076, CFI = .96, GFI = .93, NNFI =.94). Sabır ölçeğinin ölçüt bağıntılı geçerliği için yapılan korelasyon analizleri sonucunda; öğrencilerin sabır ölçeğinden aldıkları puanlar kendini toparlama, sosyal öz yeterlilik, kişiler arası problem çözmenin alt boyutu sebatkar yaklaşım alt boyutuyla pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı ise ? = .82 ve test tekrar test korelasyon. 81 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak 11 maddelik ve üç boyutlu ölçme aracı, araştırmacıların kullanımına hazır hâle getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sabır, Sabır Ölçeği, Güvenirlik ve Geçerlik
Cilt 14, No 31, 67 - 86, Haziran 2016
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.