Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Coşkun Arslan

SAYI 31

CİLT  14

Haziran 2016

MAKALE  3

Sabır Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışmaları

Yazarlar: Ayşe ELİÜŞÜK, Coşkun Arslan

Sabır ölçeği, bireylerin sabır düzeyleri belirlemek amacıyla Schnitker (2012) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekte kişilerarası, uzun süreli (yaşam zorluklarında sabır) ve kısa süreli (gündelik yaşamda sabır) olmak üzere üç alt boyut bulunmaktadır. Ölçekte toplam 11 madde bulunmaktadır. Yedili likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .82'dir. Sabır ölçeği üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup üzerinde uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin dil geçerliliği için İngilizceöğretmenliği ana bilim dalında okuyan öğrenciler karşılıklı olarak (İngilizce-Türkçe; Türkçe-İngilizce) çeviriler uygulanmış İngilizce ve Türkçe formlarından elde edilen puanlar arasında pozitif anlamlı korelasyonlar (r=. devamını oku

SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  2

Benlik Saygısı ve Akılcı Olmayan İnançlar Bakımından Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Yaklaşımlarının Analizi

Yazarlar: Erdal Hamarta, Coşkun Arslan, Yeliz Saygın, Zümra Özyeşil

Bu ampirik çalışmada, bireyin sahip olduğu benlik saygısı ve akılcı olmayan inançları ile stresle başa çıkma yaklaşımları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Metodolojik bağlamda ilişkisel tarama modeline uygun olarak yapılan bu görgül çalışmadaki ölçek uygulaması, üniversite öğrencileri örneklemi özelliği taşıyan 330'u kız ve 271'i erkek olmak üzere toplam 601 denek üzerinde yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında ise (a) Stresle Başa çıkma Ölçeği, (b)Rosenberg Benlik aygısı Ölçeği ve (c)Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği olmak üzere toplam üç adet ölçme aracı kullanılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.