Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ercan TATLIDİL

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

İlgi Alanları: Savaş Sonrası Dönemde Avrupa'da İş Gücü Hareketliliği; Avrupa'daki Göçmen Türk İşgücü; Dönüş Yapan Türk Göçmenlerinin Re-entegrasyonu; Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitim Sürecinde Karşılaştığı Problemler; Türkiye'de Kentleşme Sorunları (Gecekondu, İstihdam, Eğitim); Eğitim, Mesleki Eğitim ve İstihdam, Eğitim ve Öğretmen); Türkiye'de Kadın İstihdamındaki Problemleri; Globalleşme Sürecinde İnsan Kaynaklarındaki Değişimler: Türkiye Özelinde.

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Tatlıdil, E. (2009). Küreselleşme Sürecinde Üniversitelerin İstihdam Yapısı Üzerine Etkisi, Ed. Prof. Dr. İsmail Bircan, Türkiye'nin 2023 vizyonunda üniversiteye giriş sistemi: Sorunlar Öneriler ve Çözüm Önerileri, 16-17 Nisan 2009, Atılım Üniversitesi Yayınları: 31, ss 323- 335, Ankara, 2010, ISBN 978-975-6707-24-1. | Tatlıdil, E. (2011). Changing Of Labour Force Structure Within The Concern Of Safety And Health At Work: Case Of Turkey As An Emerging Economy, Makale, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, Vol. 1, No.2 (2011), ISSN: 1925-4423,www. Ijceas.com. | Tatlıdil, E.(2011). "Bilgi Toplumu Anlayışında Eğitim Politikaları ve Yüksek Öğretime Yönelik Yaklaşımlar", Ed. Cemil Öztürk, İlhami Fındıkçı , Prof. Dr. Yahya Akyüze'e Armağan: Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları, Pegem Akademi,1:Baskı, Haziran, 2011 ISBN:978-605- 364-165-0,s.1193-1206. | Tatlıdil, E. (2012). Göçün Kent Yaşamı Üzerine Etkileri, (The Effects of Migration on Urban Livings), Göç Sempozyumu (Immigration Symposium) "Göç: Türkiye'nin ve Dünyanın Gerçeği Uluslararası Sempozyumu" 11?13 Mayıs 2012 - Gaziantep Üniversitesi. | Tatlıdil, E. (2012). "Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'in Sosyal Yapısı ve Sosyo- Kültürel Değişimler", Socio-Cultural and Sociological Changing in Izmir During to Liberation. Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir- The city as Symbol of Liberation and Foundation İzmir, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi II. Uluslar arası Tarih Sempozyumu (Ege University Faculty of Letters 2 nd International Symposium on History, 26-28 Eylül 2012, Ege Üniversitesi (Ege University), İzmir.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  8

Küreselleşen Değerlerin Eğitim Kurumları Üzerine Etkisi

Yazarlar: Esma ESGİN GÜNDER, Ercan TATLIDİL

İnsanlık tarihi boyunca toplumsal değişme süreci hem bireylerin yaşam tarzı hem de eğitim kurumu başta olmak üzere tüm toplumsal kurumlar üzerinde farklı etkiler yaratmıştır. 20.yy'ın son çeyreğinden itibaren başlayan ve 21.yy'ın ilk on yılında giderek artan küreselleşme süreci ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla insanlık tarihi, daha önceleri yaşam deneyimine girmemiş yeni bir değişme sürecini yaşamaktadır. Bu bağlamda küreselleşmenin özellikle sosyal ve kültürel boyutlarının gelecekte günümüze göre toplumsal sistem içinde yer alan sosyal kurumlar üzerinde daha etkili olacağı düşünülmektedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi