Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  8

Küreselleşen Değerlerin Eğitim Kurumları Üzerine Etkisi

Yazarlar: Esma ESGİN GÜNDER, Ercan TATLIDİL

İnsanlık tarihi boyunca toplumsal değişme süreci hem bireylerin yaşam tarzı hem de eğitim kurumu başta olmak üzere tüm toplumsal kurumlar üzerinde farklı etkiler yaratmıştır. 20.yy'ın son çeyreğinden itibaren başlayan ve 21.yy'ın ilk on yılında giderek artan küreselleşme süreci ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla insanlık tarihi, daha önceleri yaşam deneyimine girmemiş yeni bir değişme sürecini yaşamaktadır. Bu bağlamda küreselleşmenin özellikle sosyal ve kültürel boyutlarının gelecekte, günümüze göre toplumsal sistem içinde yer alan sosyal kurumlar üzerinde daha etkili olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, eğitim anlayışlarının toplumsal değişme kavramı çerçevesinde kavramsal analizi yapılarak, küreselleşme sürecinin eğitim kurumu ve kültür üzerine etkileri ilgili alan yazınından elde edilen kuramsal verilerden hareketle irdelenmiştir. Küreselleşmenin özellikle kültürel boyutunun eğitim süreçlerine, politikalarına ve programlarına etkisi değerler sistemi çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Değişme, Küreselleşme, Eğitim, Kültür, Değerler
Cilt 11, No 26, 259 - 277, ARALIK 2013
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi