Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

İbrahim DEMİRCİ

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  2

Huzur Ölçeği'nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yazarlar: İbrahim DEMİRCİ, Halil EKŞİ

Bu araştırmada Huzur Ölçeği'nin geliştirilmesi ve ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemi, yaşları 18 ile 75 arasında değişen, yaş ortalamaları 30.46 (±12.94) olan 548 kadın ve 330 erkek olmak üzere toplam 900 katılımcıdan oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemiyle incelenmiştir. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliği içinPERMA Ölçeği ile arasındaki ilişkilere bakılmıştır. devamını oku

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  2

Almanya'da Yaşayan Türk Göçmenlerin Aile Değerleri

Yazarlar: Halil EKŞİ, İbrahim DEMİRCİ, Cemal YILDIZ, Füsun EKŞİ

Bu araştırmada Almanya'da yaşayan Türk göçmenlerin aile değerleri incelenmiştir. Çalışma tarama modeline uygun bir şekilde yapılandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Almanya'da yaşamını sürdüren 187 kişiden oluşmaktadır. Yaşları 18 ile 72 arasında değişen katılımcıların 135'i kadın ve 52'si erkektir. Aile, değerlerin ve kültürel özellikleri öğrenilmesi ve aktarılması konusunda en temel kurumdur. Almanya'da yaşayan Türk ailelerin değer özelliklerinin ve eğilimlerin belirlenmesi ve bu değererin hangi şartlardan etkilendiğinin ortaya koyulması kültürel özelliklerin devamlılığı konusunda politikalar eliştirilmesine yardımcı olabilir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.