Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Mehmet GÜLTEKİN, Doç. Dr.

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

İlgi Alanları: Program Geliştirme, Öğretmen Yetiştirme, İlköğretim Programları, Öğretme ve Öğrenme, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Okul-Aile İşbirliği

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Gültekin, M. (2010). Program Reform İn Primary Schools İn Turkey: What Do Primary School Teachers Think?, Procedia Social and Behavioral Sciences, 9. | Gültekin M., Anılan H. ve Kılıç, Z. (2010). Teachers And Students' Views On The Teaching And Learning Process of The Social Studies Course. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2. | Gültekin, M. (2009). Quality Of Distance Education in Turkey: Preschool Teacher Training Case. The Internatioanal Review of Research in Open and Distance Learning. 10(2). | Özden, M. ve Gültekin, M. (2008).The Effects of Brain-Based Learning on Academic Achievement and Retention of Knowledge in Science Course, Electronic Journal of Science Education. 12(1),1-17. | Gültekin, M. (2007). Educational Programs and Student Opinions About the Future. Journal of Futures Studies, 12(1), 41-60.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  12

Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Küreselleşmenin Değerlere ve Değer Eğitimine Yansıması

Yazarlar: Ömür GÜRDOĞAN BAYIR, Arş. Gör., Mehmet GÜLTEKİN, Doç. Dr., Şefik YAŞAR, Prof. Dr.

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ülkelerin birbirleriyle gerek ekonomik, gerekse kültürel anlamda daha yakın ilişkiler kurmasını olanaklı kılan küreselleşme, toplumların sahip olması gereken değerlerin yeniden gözden geçirilmesini beraberinde getirmiştir. Çünkü toplumların küreselleşmeyi reddetmeden kimi değerlerini koruyarak bu sürece uyum sağlaması önemlidir. Söz konusu uyum sürecinin en sağlıklı biçimde yaşanmasında eğitimin anahtar rol oynayacağı göz önüne alındığında, eğitimin teme basmağı olan ilköğretim ve bu basamakta görev yapan sınıf öğretmenlerinin konuya yaklaşımları önem kazanmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi