Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Şefik YAŞAR, Prof. Dr.

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

İlgi Alanları: Program Geliştirme ve Öğretim Teknolojisi, Öğretmen Eğitimi, Program Değerlendirme, Sosyal Bilgiler Öğretimi

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Türkcan, B. ve Yaşar, Ş. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Dünyayı Anlamlandırmasında Görsel Kültür Çalışmalarının Rolü, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), ss.1549-1570. | Yaşar, Ş. ve Ünlüer, G. (2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımının Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. İlköğretim Online, 10(1), 109-120. | Cavkaytar, S. ve Yaşar, Ş. Yazılı Anlatım Becerilerinin Öğretiminde Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımından Yararlanma: Bir Eylem Araştırması. e-Journal of New World Sciences Academy, Qualitative Studies, 5(3), 24-37. | Gürdoğan Bayır, Ö. ve Yaşar, Ş. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler. e-Journal of New World Sciences Academy, Education Sciences, 5(3), 1213- 1225. | Karadağ, R. and Yaşar, Ş. (2010). Effects of Differentiated Instruction on Students' Attitudes Towards Turkish Courses: An Action Research. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1394?1399.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  12

Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Küreselleşmenin Değerlere ve Değer Eğitimine Yansıması

Yazarlar: Ömür GÜRDOĞAN BAYIR, Arş. Gör., Mehmet GÜLTEKİN, Doç. Dr., Şefik YAŞAR, Prof. Dr.

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ülkelerin birbirleriyle gerek ekonomik, gerekse kültürel anlamda daha yakın ilişkiler kurmasını olanaklı kılan küreselleşme, toplumların sahip olması gereken değerlerin yeniden gözden geçirilmesini beraberinde getirmiştir. Çünkü toplumların küreselleşmeyi reddetmeden kimi değerlerini koruyarak bu sürece uyum sağlaması önemlidir. Söz konusu uyum sürecinin en sağlıklı biçimde yaşanmasında eğitimin anahtar rol oynayacağı göz önüne alındığında, eğitimin teme basmağı olan ilköğretim ve bu basamakta görev yapan sınıf öğretmenlerinin konuya yaklaşımları önem kazanmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi