Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Mustafa ARSLAN

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: İnönü Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Malatya

İlgi Alanları: Popüler kültür ve din, Paranormalizm, Dini sosyalizasyon, Kadın ve çalışma hayatı

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Kadın Kur'an Kursu Öğreticilerinde İş ve Aile Hayatının Dengelenmesi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Yayın No: 567, Ankara 2013 | Sosyo-Dini Farklılaşma, Sosyolojik ve Antropolojik Perspektifler, Eski Yeni Yayınları, Ankara 2013 | "Dini Toplumsallaşma ve Temel Etkenleri: Türk Geç Ergenleri Arasında Uygulamalı Bir Araştırma", Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 31, Kasım 2006 - Ocak 2007, s. 221-251l | "Paranormal İnanç Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", İnönü üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010 1 (2): 23-40 | "Ülgener'in Dikotomik Yönteminde Meslek Ahlakı ve Ahilik", İnönü üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010 1 (1): 55-77

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  1

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimlerindeki Farklılaşmalar

Yazarlar: Esra TUNÇ, Mustafa ARSLAN

Bu makalede, uluslararası geçerliği olan ve ülkemize de uyarlanan Schwartz'ın Değerler Ölçeği kullanılarak İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri belirlenmeye çalışılmıştır. 56 maddelik ölçek ile -1-7 değer aralığında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden tabaka-seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 223 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin birey düzeyi değerleri kategorisinde üst düzey değerler olarak "iyilikseverlik, evrenselcilik, güvenlik, özyönelim" değer grupları gelmktedir. devamını oku

SAYI 15

CİLT  6

Haziran 2008

MAKALE  1

Popüler Dini Yönelimlerin İncelenmesinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

Yazar: Mustafa ARSLAN

Popüler din karmaşık bir konu içeriğine sahip olduğundan kimi problem ve güçlüklere sahiptir. Bilim problemlerle gelişir. Bilimsel ürünler, bilimsel problemlerin ele alınıp incelenmesi sonucu ortaya çıkarlar. Bu makalede halk kitlesi arasında yaygın dini inanç ve uygulamaların bilimsel tetkikinde karşılaşılan güçlüklere ve alanın kendine has problemlerine makale sınırları çerçevesinde değinilmiş, popüler din incelemelerinde dikkat edilmesi gereken noktalara yer verilmştir. devamını oku

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  1

Değişim Sürecinde Yeni Dindarlık Formları: "Yeni Çağ" İnanışları Örneği

Yazar: Mustafa ARSLAN

Bu makale, günümüzdeki bilinenlerin tersine, belirgin biçimde yaygınlaşan ve taraftar kitlesini günden güne artıran paranormal, parapsikolojik inançları ele almaktadır. Bu durum yeni gelişen ruhsal ve manevi bilinçliliğin bir yansımasıdır. Makale, yeni dinsel bilinçliliğe, sosyolojik açıdan arka planına, entelektüel ve felsefi kaynaklarına dikkat çekmektedir. Bu kaynaklar kısaca yeni dinsel hareketler olarak adlandırılmaktadır ve etkinlik ve yaygınlık açısından en önemlisi Yeni Çağ hareketidi. devamını oku

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  2

Türk Toplumunda Geleneksel Dinî Yaşam ve Halk İnançları: Taşrada Yaşayan İnsanlar Arasında Uygulamalı Bir Çalışma

Yazar: Mustafa ARSLAN

Bu makalede, taşrada yaşayan insanların geleneksel dinî yaşantısı ve halk inançları incelenmiştir. Araştırma, İskilip ilçesinde yaşayan insanlardan 430 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, deneklerin yüksek düzeyde geleneksel dinî tutumlara ve halk inançlarına sahip olduğu görülmüştür. Folk/popüler inanış ve uygulamalar, halkın gündelik yaşam tarzı ve kültürü ile fonksiyonel biçimde bütünleşerek Türk toplumunda canlılığını korumaktadır. Özellikle bu durum kırsal keside daha belirgin olarak hissedilmektedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.