Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Mustafa OTRAR

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Göztepe Kampüsü Kadıköy İstanbul.

İlgi Alanları: Ölçek Geliştirme, İstatistik, Öğrenme psikolojisi.

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: "Çağdaş eğitim anlayışı ve rehberlik. (Ed:İ.Kemertaş ve C.Karagözoğlu) Eğitimde üçüncü boyut: rehberlik ve psikolojik danışma (İçinde), İstanbul: Birsen Yayınları, s.21-34, (2004) * "Etkili iletişim becerileri. (Ed.H.Işılak ve A.Durmuş.) Kara tahtayı aşmak: öğrenci merkezli öğretmenlik (İçinde). İstanbul: Kaknüs Yayınları, s. 163-196, (2004). * "Marmara öğrenme stilleri ölçeğinin (ÖSÖ-M) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri". İstanbul: EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Ltd.Şti.), Sayı 3 Cilt 7, Eylül 2007, s.1402-1419. * "Tek ebeveynli olan ve olmayan ergenlerin atılganlık düzeyleri ile benlik saygılarının incelenmesi. 2. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Eğitim Konferansı (ICEC-2013). 1-4 MAYIS İstanbul. * "Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2013). 6-8 Haziran 2013, Erzurum.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  10

Özgecilik (Altruism) Ölçeği Geliştirme Çalışması

Yazarlar: Mustafa OTRAR, Halil EKŞİ, Durmuş ÜMMET

Bu çalışmanın amacı, kişilerin özgecilik davranışlarını ölçmede kullanılabilecek kültürel yapıya uygun bir ölçek geliştirmektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Marmara Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 336'sı bayan, 248'i erkek ve yaş ortalaması 22.90 olan toplam 584 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirme çalışmasında açımlayıcı faktör analizi kullanılmış, kriter geçerliği çalışması yapılmış, madde ayırt edicilikleri belirlenmiş ve Cronbch Alpha güvenirlik sayısı hesaplanmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.