Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  2

Batı Avrupa'da Özel Müslüman Okullarının Karşılaştıkları Sorunlar: İngiltere, Hollanda ve Fransa Örneği

Yazar: M. Esat ALTINTAŞ

Batı Avrupa'da yaklaşık on milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu sayı MüslümanlarınHıristiyanlardan sonra ikinci büyük dini grup olduğunu göstermektedir. BatıAvrupa'da sayıları hızla artan Müslümanlar kültürel, eğitimsel ve dini taleplerini güçlübir şekilde dile getirmeye başlamışlardır. Batı Avrupa'da yaşayan Müslümanların ihtiyaçlarındanen önemlisi, çocuklarının din eğitimi ihtiyacıdır. Çocuklarının kendi dinive kültürel değerlerine sadık olarak yetişmelerini hedefleyen Müslüman aileler, özelMüslüman okulları kurmaya yönelmişlerdir. Özel Müslüman okulları kurulması konusundaher bir devletin tutumu sorun çözme şeklinde ya da engel çıkarma ve karşı koymaşeklinde gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın amacı İngiltere, Hollanda, Fransa'nın özelMüslüman okullarıyla ilgili politikası ve bu okulların karşılaştıkları çeşitli sorunları elealmaktır. Literatür tarama tekniği ile konuyla ilgili mevcut çalışmalara ve araştırmalaraulaşılmıştır; bunlar, araştırma problemi çerçevesinde analiz edilip sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Müslümanlar, Müslüman okulları, İslam okulları, Batı Avrupa
Cilt 13, No 30, 69 - 103, Aralık 2015
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.