Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 16

CİLT  6

Aralık 2008

MAKALE  4

Fen ve Teknoloji, Matematik ve Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Matematik ve Matematik Eğitimi Değerlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Soner Durmuş, Bayram Bıçak, Salih Çakır

Sosyal bilimlerin tersine, matematik birçok kişi tarafından değer içermeyen bir alan olarak görülmektedir. Öğretme ve öğrenme üzerine farklı teoriler matematiğin kendi değerlerine sahip olduğuna dair yeni ufuklar açmıştır. Genel olarak literatürde değerler üç kategoride sınıflandırılmaktadır: Genel eğitsel değerler, matematiksel değerler (rasyonalizm/objektivizm, kontrol/ilerleme, açıklık/gizlilik) ve matematik eğitimi değerleri (doğruluk/açıklık, tutarlık, yararcılık, etkili organizasyon, eğlence, esneklik, açık fikirlilik, kalıcılık, sistematik çalışma). Bu değerler gizli veya açık bir şekilde matematik derslerinde gözlenebilmektedir. Öğretmenler bilerek veya bilmeyerek bu değerleri öğrencilerine yansıtırlar.

Bu çalışmanın amacı, bahsedilen değerleri iki ana kategoride (pozitivist-nesnel, oluşturmacı-öznel) sınıflandırarak bu kategorilerdeki değerleri belirleyici bir matematik değerler ölçeği kullanarak ilköğretim öğretmenlerinin sahip olduğu değerleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla araştırmacıların başka bir çalışmada öğretmen adaylarına uyguladıkları 34 maddelik 5'li Likert formatındaki ölçek, öğretmenler hakkında farklı bilgileri de içerek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinden, matematik öğretmenlerinden ve fen ve teknoloji öğretmenlerinden olmak üzere toplam 194 katılımcıya bu yeni ölçek uygulanmıştır. Faktör analizleri sonucunda madde sayısı 34'ten 24 maddeye indirgenmiştir. Bazı demografik değişkenler açısından karşılaştırmalar yapıldığında cinsiyet değişkeni açısından erkek öğretmenlerin pozitivist değerler açısından bayan öğretmenlere göre anlamlı bir farklılık gösterdiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Matematik değerleri, Matematik eğitim değerleri ölçeği, Pozitivist ve oluşturmacı değerler
Cilt 6, No 16, 93 - 112, Aralık 2008
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.