Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 16

CİLT  6

Aralık 2008

MAKALE  1

Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış

Yazar: Oktay Akbaş

Bu çalışmada değer eğitimi akımlarından değer gerçekleştirme, karakter eğitimi, vatandaşlık eğitimi ve ahlak eğitimi akımlarının genel özellikleri açıklanmıştır. Geçmişte genel hedeflerde ifade edilen değerlerin, yeni ilköğretim programlarının bir boyutu haline gelmesi, değer eğitimi akımlarının yeniden bütünlük içinde incelenmesini gerektirmiştir. Bu çerçevede değer gerçekleştirme, karakter eğitimi, vatandaşlık eğitimi ve ahlak eğitimi akımlarının tanımları, kapsamları, öğretim yaklaşımları,öğretmen rolleri ve temel değerlerinden bahsedilmiştir. devamını oku

SAYI 16

CİLT  6

Aralık 2008

MAKALE  2

İngiltere - Amerika - Osmanlı Hattında Lancaster Öğretim Sistemi

Yazar: Ayşe Aksu

Osmanlı eğitiminin modernleşmesi bağlamında askeri eğitim kurumlarındaki yeniliklerin öncü rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Batılı eğitim usüllerinden yararlanılarak kurulan Mekteb-i Harbiye'nin başlangıç aşamasında da yine Batılılardan alınan Lancaster öğretim sistemi kullanılmıştır. Yerli kaynaklarımızda ve Osmanlı arşiv belgelerinde bu sistem hakkında isim verilmeksizin ve Amerikalı misyonerlerin katkısına değinilmeksizin çok yüzeysel bilgilere rastlanmaktadır. Oysa konu, The MissionaryHerald'larda yer alan misyoner raporlarında detaylı bir biçimde anlatılmıştır. devamını oku

SAYI 16

CİLT  6

Aralık 2008

MAKALE  3

Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Bülent DİLMAÇ, Hasan Bozgeyikli, Yahya Çıkılı

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, eğitim fakültesinde öğrenim gören 423'ü erkek, 214'ü kadın olmak üzere toplam 637 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma verileri Schwartz Değerler Listesi ve kişisel bilgi formu kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda evrensellik, özyönelim ve güç değerleri açısından cinsiyetler arası farklılık bulunmuştur. Yaş değikenine bakıldığında, 17-20 yaş ile 21-24 yaş arasındaki öğretmen adaylarının özyönelim değeri boyutunda 0. devamını oku

SAYI 16

CİLT  6

Aralık 2008

MAKALE  4

Fen ve Teknoloji, Matematik ve Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Matematik ve Matematik Eğitimi Değerlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Soner Durmuş, Bayram Bıçak, Salih Çakır

Sosyal bilimlerin tersine, matematik birçok kişi tarafından değer içermeyen bir alan olarak görülmektedir. Öğretme ve öğrenme üzerine farklı teoriler matematiğin kendi değerlerine sahip olduğuna dair yeni ufuklar açmıştır. Genel olarak literatürde değerler üç kategoride sınıflandırılmaktadır: Genel eğitsel değerler, matematiksel değerler (rasyonalizm/objektivizm, kontrol/ilerleme, açıklık/gizlilik) ve matematik eğitimi değerleri (doğruluk/açıklık, tutarlık, yararcılık, etkili organizasyon, eğence, esneklik, açık fikirlilik, kalıcılık, sistematik çalışma). devamını oku

SAYI 16

CİLT  6

Aralık 2008

MAKALE  5

Okul Müdürlerini İtibarlı Kılan Değerlerin Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma

Yazar: Turgut Karaköse

Bu araştırma, okul müdürlerinin itibarı üzerinde etkili olan değerleri saptayabilmek ve ulaşılan bulgular ışığında öneriler geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2008?2009 eğitim öğretim yılında Kütahya merkez ilköğretim okullarında görevli okul müdürleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış olup, çalışma süresince sınırlı sayıda kişi üzerinde ve zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinemesine incelenebilmesi için amaçlı örnekleme yolu izlenmiştir. devamını oku

SAYI 16

CİLT  6

Aralık 2008

MAKALE  6

Serbest Piyasa Ahi Evranları: Anadolu'da Yükselen Yeni Kalkınma Ahlakı

Yazar: Ergün Yıldırım

Bu çalışmada küreselleşme ile gelen serbest piyasa modellerinin çoğulluklarından hareketle Anadolu'daki ekonomik yükselişin kalkınma ahlakı açıklanılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede Anadolu'da, Kayseri örneğinde ortaya çıkan iktisadî kalkınmanın kadrocu gelenekten uzaklaşarak yerel, tarihsel, geleneksel ve dinsel temelleriyle uzlaşarak yeni bir ahlak temelinde yükseldiği ileri sürülmektedir. Sabri Ülgener'in iktisadî kalkınma ahlakı ile ilgili yaklaşımları bu konuda önemli temeller sağladığ gösterilecektir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.