Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  2

Hafızlık Eğitimi ve Sorunları

Yazarlar: Suat Cebeci, Bilal ÜNSAL

Hafızlık, Kur'an'ın tamamının ezberlenmesi olarak Peygamber döneminden beri süregelen geleneksel bir eğitimdir. İslam'ın kutsal kitabının ezberlenmesi ilk zamanlar onun saklanması bakımından önemli görülmüş olsa da daha çok bir ibadet olarak telakki edilmesi, bu eğitimin her devirde yaygın bir şekilde devamını sağlamıştır. Bu çalışmada, halen Türkiye'de yürütülmekte olan hafızlık eğitiminin bilimsel bir bakış açısı ile incelenerek değerlendirilmiştir. Günümüzde hafızlık eğitiminin amacı ve işlevi nedir? Hafızlık yaptıran kursların program ve yöntemleri uygun mudur? Hafızlık eğitiminin diğer problemleri nelerdir, bunların çözümü konusunda neler yapılabilir? Bu ve benzeri sorulara cevaplar aramak için, mevcut hafızlık eğitiminin geliştirilmesine yönelik bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. İstanbul'da köklü geçmişi ve hafızlık geleneği olan sekiz kursta öğrenci ve öğreticilerin görüşlerine müracaat edilerek yapılan çalışma sonucu elde edilen bulgular tartışılarak hafızlık eğitiminin sorunları konusunda tespitler yapılmış, bu tespitlerle bağlantılı olarak sorunların çözümünde yönelik teklifler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hafızlık, Kur'an Kursu, Din Eğitimi
Cilt 4, No 11, 27 - 52, Haziran 2006
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi