Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  2

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İzci Öğrencilerin Çevreye Karşı Tutumları

Yazarlar: Sabahattin ÇİFTÇİ, Ümmühan CİHANGİR

Çevre konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmek, çevre sorunlarının çözümü için en etkili yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada okullarda uygulanan izcilik faaliyetleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugün izciliğin doğal tabiata ve çevreye verdiği önem herkes tarafından bilinmektedir. Yapılan faaliyetlerin birçoğunun içeriğinde çevreyi ve doğayı koruma amaçlı doğrudan uygulamaya yönelik birçok beceri kazandırılmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada izcilik faaliyetlerinin ilköğretim 1. kademe 4. ve 5. sınıf izci öğrencilerin çevreye karşı tutumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırma 2008-2009 öğretim yılında Adana ilinde toplam 395 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma, tarama modelindedir. Araştırmada ilköğretim öğrencileri için hazırlanmış olan ÇTÖ (Çevre Tutum Ölçeği) ve görüşmeler için açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Araştırma sonunda izci öğrencilerin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. İzci lideri ve sınıf öğretmenlerin görüşlerine göre de izci öğrencilerin çevre konusunda diğer öğrencilere göre daha bilinçli ve duyarlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İzcilik, İlköğretim, Çevre Tutumu.
Cilt 10, No 23, 49 - 64, Haziran 2012
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi