Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  7

Öğretim Elemanlarının İnternet Kullanımında Etik İlkelere Uyma Düzeyleri

Yazarlar: Erkan YAMAN, Havva Yaman, Al Barış HORZUM

Bu araştırma, Sakarya Üniversitesi'nde görev yapan Öğretim elemanlarının, internet kullanımında etik ilkelere uyma düzeylerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır Araştırma 130 öğretim elemanıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğretim Elemanlarının internetteki Etik Kurallara Uyma Düzeyi anketinden elde edilen verilere ilişkin Mann Whitney Uiestî ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının yaklaşık yüzde 70'i erkeklerden oluşmakta ve yaklaşık yüzde 85'i 21-40 yaş aralığında bulunmaktadır Öğretim elemanlarının internet kullanımında etik ilkelere uyma düzeylerinde yaş, kıdem, unvan değişkenleri açısından anlamlı fark.buiunmuş, cinsiyet, görev yeri ve internet kullanım düzeyi bakımından da anlamlı fark bulunamamıştır. Araştırmada öğretim elemanlarının internet kullanırken etik davranışlara göre hareket etmelerinin üniversitelere katacağı değerler dile getirilmiş, öğretim elemanının interneti etiğe uygun kullanan birer eğitim lideri olmaları gereği belirtilmiştir. Araştırma sonucunda üniversitelerde, öğretim elemanlarına İnternette etik konusunda kurslar açılması ve lisans üstü eğitimde araştırma/bilim etigi, öğretim elemanının etik davranışları ve internet etiği gibi konuları içine alan "Etik" dersi konulması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Elemanı, Etik ilkeler, Internet Kullanımı
Cilt 2, No 6, 134 - 149, Nisan 2004
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi