Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  5

Öğretmenlerin Karakter Eğitiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Aracına Doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS) ve Türkçeye Uyarlanma Çalışması

Yazarlar: Andrew J. MILSON, Halil EKŞİ

Öğretmenlerin karakter eğitimi konusundaki algılarını ölçmek için hazırlanan bir ölçme aracının geliştirilmesi, test edilmesi ve Türkçeye uyarlanmasının ele alınacağı bu makalede öğretmenlerin yetkinlik yapısının karakter eğitimiyle ilişkisi ayrıntılı olarak incelenmekte ve Amerika'da öğretmenler arasında yapılan iki araştırma ve Türkiye'de öğretmenler üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçları değerlendirilmektedir. Amerika'da yapılan araştırma sonuçları şunları ortaya koymaktadır: (i) Öğretmenler genellikle karakter eğitiminin yetkinlikleri ile ilgili olarak olumlu bir duyguya sahiptirler; ancak kendilerinin iyi karakterden yoksun öğrencilere karakter eğitimi sağlama yetenekleri konusunda kuşku duymaktadırlar. (ii) İlköğretim öğretmenleri lise öğretmenlerine göre daha yüksek düzeyde bir karakter eğitimi yetkinliliği inancına sahiptirler. (iii) Personel geliştirme eğitimi ve karakter eğitimi konferansları öğretmenlerin karakter eğitiminin yetkinliği duyguları üzerinde olumlu bir etki yapmaktadır; ancak üniversiteye dayalı kurs çalışması öğretmen verimliliğinde önemli bir artış sağlamamaktadır. Türkçe uyarlanma çalışması ise ölçeğin gerekli istatistiki yeterlilikleri taşıdığını ortaya koymaktadır. Makalenin sonunda ise bu sonuçlar tartışılmakta ve öğretmenlere yönelik önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karakter Eğitimi, Öğretmen Yetkinliği, Ölçek Geliştirme
Cilt 1, No 4, 99 - 130, Ekim 2003
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi