Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  1

Fen Eğitiminin Amaçlarında Değişen Değerler: Fen - Teknoloji - Toplum

Yazarlar: Salih ÇEPNİ, Ahmet BACANAK, Mehmet KÜÇÜK

Fen öğretiminin en temel amacı, fen okuryazarı bireylerin yetiştirilmesidir. Bu yeterlik, öğrencilere Fen-Teknoloji-Toplum (FTT) eğitimiyle kazandırılmaktadır. Bu eğitimin en önemli amacı, bireylere; yüksek seviyeli düşünme, yüksek zihinsel beceriler, yaratıcılık, ahlaki değerler ve değerlerin açıklanması, evrensel görüş, karar verme ve problem çözme kapasitesi, fen, teknoloji ve toplum arasındaki etkileşimi anlama ve teknolojik ve bilimsel etkinlikleri değerlendirme gibi yeterlikleri kazandımaktır. devamını oku

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  2

Yetişkinlere Göre Yetişkin Din Eğitimi

Yazar: Hasan DAM

Bu makalede yetişkinlerin, yürütülmekte olan yetişkin din eğitimi etkinliklerine ve yetişkin din eğitimcisi rolünü üstlenen din görevlilerinin yeterliliklerine ilişkin görüşleri ve beklentileri ele alınmıştır. Araştırma Samsun'da bulunan 435 kişiden oluşan bir örneklem grubu üzerinde yapılmıştır. Araştırmada genel olarak yetişkinlerin dindarlık algılarının yüksek olduğu, ibadetleri yerine getirme oranlarında farklılıklar olduğu ve önemli ölçüde öğrenim gereksinimi duydukları, bunun yanında di görevlilerini meslekî bakımdan, insan ilişkileri ve eğitim metotları açısından yeterli bulmadıkları ve mevcut yetişkin din eğitimi uygulamalarını oldukça yetersiz buldukları tespit edilmiştir. devamını oku

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  3

Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur: Değerler

Yazar: Ali Rıza ERDEM

Değerler, başarı için önemli olduğuna inanılan performans standartları, müşteri ve işgörenlere nasıl davranıldığı şeklindeki uygulamalar konusunda örgütlerin sahip oldukları inançlar, örgütte neyin istenir, neyin istenmez olduğunu belirleyen işgörenlerce benimsenmiş ölçütlerdir. Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet görevlerini üstlenen üniversitelerin sahip olması gereken değerlerin başında bilimsel değerler (bilimsellik, bilgiye değer verme, bilgi üretimi için fedakârlık), insanî değeler (hizmet sunulan kişilerin değerli oluşu, öğrencinin kişiliğine saygı) ve etik değerler (dürüstlük, doğruluk, güven) gelmektedir. devamını oku

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  4

İslâm Dünyası'nın Duraklama Sebebleri Üzerine Ünlü İlimler Tarihçisi Fuat Sezgin'i Dinlemek

Yazar: Seyfi KENAN

İslâm dünyasının 16. yüzyıldan sonra ilmî çalışmalarda önceki yüzyıllardaki performansına göre bir yavaşlama ve duraklama içerisine girdiği birçok ilim adamı tarafından kabul edilmektedir. Bu yazıda ilimler tarihçisi Fuat Sezgin'in İslâm dünyasının duraklama sebepleri konusundaki düşüncelerine yer verilirken müslüman düşünürlerin klasik dönemdeki bilgi anlayışlarına da değinilmektedir. Ayrıca duraklama sebepleri üzerinde dururken Fernand Braudel'in izahlarıyla mukayese kurulmaktadır. Makaleni son kısmında ise Fuat Sezgin'in GAS gibi bazı eserlerinin tanıtımı ve diğer çalışmalarının künyeleri verilmektedir. devamını oku

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  5

Öğretmenlerin Karakter Eğitiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Aracına Doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS) ve Türkçeye Uyarlanma Çalışması

Yazarlar: Andrew J. MILSON, Halil EKŞİ

Öğretmenlerin karakter eğitimi konusundaki algılarını ölçmek için hazırlanan bir ölçme aracının geliştirilmesi, test edilmesi ve Türkçeye uyarlanmasının ele alınacağı bu makalede öğretmenlerin yetkinlik yapısının karakter eğitimiyle ilişkisi ayrıntılı olarak incelenmekte ve Amerika'da öğretmenler arasında yapılan iki araştırma ve Türkiye'de öğretmenler üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçları değerlendirilmektedir. Amerika'da yapılan araştırma sonuçları şunları ortaya koymaktadır: (i) Öğretmnler genellikle karakter eğitiminin yetkinlikleri ile ilgili olarak olumlu bir duyguya sahiptirler; ancak kendilerinin iyi karakterden yoksun öğrencilere karakter eğitimi sağlama yetenekleri konusunda kuşku duymaktadırlar. devamını oku

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  6

Eğitim Tarihimizde Okuma Toplantılarının Yeri ve Okunan Kitaplar

Yazar: Zehra ÖZTÜRK

Bu makalede önce "okuma toplantıları"nın çerçevesi belirlenmiş, geçirdiği tarihî evrelere değinilmiş ve icra edildiği mekânlar, halk arasındaki yayılma alanları tanıtılarak kültür ve eğitim tarihimizdeki önemi ortaya konulmuştur. Dünden bugüne toplantılarda okunduğu için "halk kitapları" olarak adlandırılan kitapların özellikleri belirtilmiş, örnekler verilmiştir. Okuma toplantılarının toplumumuza ait tarihî ve sosyolojik bir olgu, kültürel bir değer olduğu belirlenmiş ve bir dinleyici toplulğuna belirlenen bir zaman dilimi içinde ve periyodik olarak kitap okumanın bir kitle eğitim metodu olarak kabul edilmesi, bunun yanında "okuma toplantıları"nın tarihimizde var olan bir yaygın eğitim ve öğretim kurumu olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. devamını oku

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  7

Bilgi Kapılarını Açmak

Yazar: Douglas SLOAN

Modern bilinç gittikçe artan oranda tek yönlü olarak saldırıya uğramakta ve savunulmaktadır. Modern bilinç gittikçe artan bir şekilde ?her ikisi de genellikle tek boyutlu olmak kaydıyla? saldırıya uğramakta ve savunulmaktadır. Aslında modern bilinç insanoğlu için bir çok olumsuzluk sonuç içermekle birlikte önemli yararlı etkilere de sahiptir. Ayrıca gerçekleşmemiş, ama büyük ölçüde olumlu bir çok potansiyele de sahiptir. Eğer modern bilincin olumsuz yönlerini yenmek ve olumlu potansiyellerinigerçekleştirmek istiyorsak, tarzımızı temelden dönüştürmemiz gerekmektedir. devamını oku

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  8

İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Örneği

Yazarlar: Asım Yapıcı, Zeki Salih Zengin

İnsanların benimsediği değerler zamanla değişmektedir. Bu değişim ise çok çeşitli faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Günlük hayatı etkileyen değerlerde ortaya çıkan gelişmeler bireyin tutum ve davranışlarını etkilediği gibi, sosyal değişmenin yaşandığını da göstermektedir. Değerler değişmeseydi hem bireyler hem de toplum statik bir yapı kazanırdı. Eğer değerler çok hızlı bir şekilde sürekli değişen bir karakter gösterseydi, bu durumda, hem bireyin kişilik yapısında hem de toplumsal yapda denge ve istikrar sağlanamazdı. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.