Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 1

CİLT  1

Ocak 2003

MAKALE  1

Eğitim Yönetimi ve Değerler

Yazar: Sadegül AKBABA ALTUN

Değerlerden arındırılmış ve değerleri kapsamayan bir eğitim olamayacağından, neyin doğru neyin yanlış ve neyin öğretmede öncelikli ve önemli olduğunu vurgulamada eğitimcilere rehberlik edecek ilkelerin olması gerekir. Yönetim sürecinin her aşamasında değerlere göre hareket etmek önemli olmakla beraber, değerler, özellikle karar verme sürecinde, yöneticilere rehberlik etmeleri gerekliliği açısından önemlidir. Bununla beraber, alınan kararların başkalarının hayatlarını da doğrudan etkilediği düünüldüğünde, yöneticilerin aldıkları kararları belirli prensiplere dayandırmaları ve bu prensiplerin farkında olmaları gerekir. devamını oku

SAYI 1

CİLT  1

Ocak 2003

MAKALE  2

Çokkültürlü Din Eğitimi Modeli Geliştirmede İşlem Basamakları İçin Bir Deneme

Yazar: Nurullah ALTAŞ

Çokkültürlülük, farklılıkların kendilerine özgü olanları giderek daha fazla ortaya koymaları sonucu son yıllarda insan yaşamının önde gelen olgularından biri olmuştur. Çokkültürcülük ise bu farklılıkların "kendisi olarak katıldığı" barışçıl bir yaşam hedeşeyen teorilerin tümüdür. Elbette böyle bir yaşamın oluşturulmasında dinin de katkıları olacaktır. Etnik ve kültürel farklılıkların birlikte yaşamasına dinler bizatihi katkıda bulunabileceği gibi dinsel farklılıkların birlikte yaşaması için d "kabul"e dayalı programlar üretebilirler. devamını oku

SAYI 1

CİLT  1

Ocak 2003

MAKALE  3

Kohlberg'in Bilişsel Ahlak Gelişimi Teorisi: Ahlak ve Demokrasi Eğitimi

Yazar: Nermin ÇİFTÇİ

Kohlberg'in bilişsel ahlak gelişimi teorisi, dünyada en çok araştırılan, tartışılan ve 90'lı yılların sonunda, rönesansını yaşayan bir teori iken (Garz, Oser & Althof, 1999), ülkemizde, oldukça az tartışılan ve araştırılan bir teoridir. Halbuki yaşadığımız demokrasi ve ahlak problemleri dikkate alındığında tersi olması beklenir. Çünkü, adalete, bireyin onuruna, dokunulmazlığına, eşitliğine, özgürlüğüne, başkalarının haklarına zarar vermemeye odaklanmak anlamındaki bir ahlak anlayışının geişmesine olan ihtiyacımıza Kohlberg'in ahlak ve ahlak eğitimi yaklaşımının sağlayacağı katkılar büyüktür. devamını oku

SAYI 1

CİLT  1

Ocak 2003

MAKALE  4

Temel İnsanî Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları

Yazar: Halil EKŞİ

Karakter eğitimi en genel anlamıyla örtük veya açık program aracılığıyla, yetişen yeni nesle temel insanî değerleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olma gayretinin ortak adıdır. Bu çalışma, bir çok ülkede uygulanan karakter eğitimi programını Amerika Birleşik Devletleri özelinde tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede karakter eğitiminin tanımı ve kapsamı, temelleri, uygulanan bazı örneklerinin etkililiğinden söz etmekte ve kısen etrafındaki tartışmalara değinerek ülkemizde bu tecrübeden yararlanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durarak sona ermektedir. devamını oku

SAYI 1

CİLT  1

Ocak 2003

MAKALE  5

Manzûme Fî Tertîb El-Kutub Fî El-Ulûm ve Osmanlı Medreselerindeki Ders Kitapları

Yazar: Şükran FAZLIOĞLU

Bu çalışmada, Osmanlı medreselerinde okutulan ders kitablarıyla ilgili manzûm Türkçe-Osmanlıca bir metnin tenkitli metni hazırlanmış ve metnin içerdiği kitaplar tanıtılmıştır. Akabinde Osmanlı medreselerinde okutulan kitaplar hakkında bilgi veren diğer tarihî kaynaklar da dikkate alınarak sözkonusu manzum metin bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirmede okutulan derslerin sırasının mantığı üzerinde durularak Osmanlı bilginlerinin özellikle Arap dili öğretiminden maksadlarının neolduğu izah edilmeye çalışılmıştır. devamını oku

SAYI 1

CİLT  1

Ocak 2003

MAKALE  6

Dinî İletişimde Hedef Kitle Sorunu

Yazar: Mustafa KÖYLÜ

İletişimin en önemli unsurlarından birisi de dinleyici grubudur. Dinî iletişim de dahil olmak üzere her hangi bir iletişimin başarı ya da başarısızlığı büyük ölçüde yeterli bir dinleyici analizine bağlıdır. İşte bu yüzden, makalenin temel amacı dinî iletişim ortamında dinleyicileri analiz etmektir. Makale temel olarak üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım alıcı konumundaki dinleyicileri yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, meslek, dinleyici sayısı, ikamet yerleri, siyasî görüş ve sosyal arka pla açılarından ele almaktadır. devamını oku

SAYI 1

CİLT  1

Ocak 2003

MAKALE  7

Ahlakî Gelişim Teorisinde Yarımlardan Bütünlere -Yeni Bir Basamak Sınışandırması Kohlberg'in Geçiş Basamaklar Olarak Adlandırdığı Basamaklarla Nasıl Bütünleştirilebilir?-

Yazarlar: Gerhard MINNAMEIER, İbrahim KAPAKLIKAYA

Kohlberg basamakları çerçevesine uymayan ahlâkî yargı (moral reasoning) sıklıkla geçiş basamaklarında değerlendirilmektedir. Bu konuların bir denge basamağında olmayıp, daha çok iç çatışma düzeyinde oldukları farz edilmektedir. Bu makalede, sözü edilen görüşe karşı çıkılmakta, 4 1/2 yargısının diğer herhangi bir ahlakî yargı tipinden daha tutarsız olmadığı ve Basamak 4 1/2'un ayrı bir basamak olarak kabulü gerektiği savunulmaktadır. Bu kabul ancak; ahlakî biliş mimarisinde ayrı bir köşe taşı larak Basamak 4 1/2' u içine alan yeni bir basamak sınışandırması çerçevesi içinde mümkün olacaktır. devamını oku

SAYI 1

CİLT  1

Ocak 2003

MAKALE  8

Mezun Oldukları Liselere Göre Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetlerine ve Dinî Gruplara Yönelim Durumları

Yazar: Ahmet Onay

Bu makalede, üniversite öğrencilerinin mezun oldukları liselere göre dindarlık seviyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) hizmetlerine ve dinî gruplara yönelim düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca, dindarlık seviyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerine ve dinî gruplara yönelim düzeyleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Araştırma, Ankara ve Erciyes üniversitelerine bağlı 23 fakülte ve yüksek okuldan, 1149 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Analizlerden elde edilen sonçlar, İmam Hatip Lisesinden gelen öğrencilerin dinî yönelimleri ile dinî grup yönelimlerinin yüksek; Özel Liselerden gelen öğrencilerin de dindarlık puanlarının, Diyanet ve dinî grup yönelimlerinin düşük olduğunu göstermektedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.