Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 9

CİLT  3

Ocak 2005

MAKALE  1

Hayata Anlam Vermede Dinî Değerlerin ve Din Öğretiminin Rolü

Yazar: Adem AKINCI

Hayata anlam verme, insanın kendisi, yaşadığı dünya ve etrafındaki âlem hakkında arayışlarına tatminkâr cevaplar bulmasını ifade etmektedir. Bu arayışlara olumlu cevaplar bulan insan için hayatın bir değeri olmaktadır. Hayatta olumlu bir anlam bulamayanlar, anlamsızlık duyguları içerisinde olumsuz tavırlar sergileyebilmektedir. İnsanın özellikle metafizik konulardaki arayışlarına cevap verme ve hayatını şekillendirecek değer yargıları ortaya koyma yönüyle din, anlam arayışlarını tatmin etmedeönemli bir rol üstlenmektedir. devamını oku

SAYI 9

CİLT  3

Ocak 2005

MAKALE  2

Müslüman Toplumlarda İnsan Hakları ve Demokrasiye Saygıyı Artıracak Bazı İslâmî İlkeler

Yazar: Recep ARDOĞAN,

Makale, insan hakları ve demokrasi eğitiminde, ilgili ayetler ve ilim adamlarının yorumlarından hareketle, bazı İslâmî ilkelerin rolünü ele almaktadır. İslâm'da yaratılış öğretisi, insana bir onur ve değer bilinci vermekte, eşitliğe, bireysel irade ve farklılıklara saygıyı öngörmektedir. Ayrıca İslâm, Allah adına hareket etmeyi, taklit ve vesayeti dışlamaktadır. İslâm, ahlâkî kavramlarla düşünme, hoşgörü ve diyalog gibi yollarla insan haklarına saygının ve demokrasi kültürünün yükselmesinde klavuzluk eder. devamını oku

SAYI 9

CİLT  3

Ocak 2005

MAKALE  3

Toplumsal ve Siyasî Arka Planlar Açısından İsrail'in Eğitim Sisteminde Dinin Yeri

Yazar: Z. Şeyma ARSLAN

Bu makalede İsrail'in dinî, kültürel ve siyasî yapısından başlanarak bunların etki alanında oluşan genel eğitim sistemi ve bu sistem içerisinde din eğitiminin yeri ele alınmakta, din eğitimiyle ilgili yeni yönelimler ve tartışma konularına değinilmektedir. Başka ülkelerden farklı ve kendine özgü olan İsrail okul sisteminde özellikle dinin okul sisteminde ve öğretim programlarında yer alışındaki farklılık dikkat çekmektedir. Bu çerçevede İsrail eğitim sisteminin tarihsel arka planı incelenerekgeleneksel okullardan yeni okul türlerine geçiş ve bu arada partilere bağlı okulların açılışı ve bu sürecin zamanımıza kadar uzanan etkileri üzerinde durulmuştur. devamını oku

SAYI 9

CİLT  3

Ocak 2005

MAKALE  4

Ergenlerde Ölüm Düşüncesi, İntihar ve Din

Yazar: Şükran ÇEVİK

İnsanın gelişim dönemleri içersinde biopsikososyol yönden pek çok yeni oluşumun gerçekleştiği ergenlik döneminde ölüm, ergenlerin ilgi konularının başında gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde intiharların en çok gençlik döneminde görülmesi, gençlerin ölüm düşüncesine zihinlerinde değişik şekillerde yer verdiklerini göstermektedir.

Bu makalede, dinî inançların intihar, ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili tutumlar üzerindeki etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu, Bursada orta öğretim gören, yaşları on dört ile on dokuz arasında değişen, tesadüfî yöntemle seçilmiş dört yüz ergenden oluşmaktadır. devamını oku

SAYI 9

CİLT  3

Ocak 2005

MAKALE  5

Uygulama ve Değerlendirme Ölçütleriyle Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilecek Bir Öğretim Yöntemi Olarak Empati

Yazar: Yücel KABAPINAR

Empati kişinin kendisini bir başkasının yerine koyup onu duygu ve düşünce boyutlu anlama çabası olarak tanımlanmaktadır. Empati, nitelikli bir sınıf ve okul ortamı yaratmak için son derece önemlidir. Bu bağlamda araştırmalar, empatinin duyarlılık, hoşgörü, yardımlaşma, farklılığa rağmen karşı tarafın duruş noktasını anlama gibi önemli özellikleri gündeme getirdiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çağdaş gelişmiş ülkelerde empati, sosyal bilgiler öğretimi çerçevesinde öğrencilerde geliştirilmsi hedeşenen becerilerden biri olarak öğretim programlarında yer bulmuştur. devamını oku

SAYI 9

CİLT  3

Ocak 2005

MAKALE  6

Tanzimat Dönemi'nde Eğitimde Lâikleşmenin İşaretleri

Yazar: Ejder OKUMUŞ

Türkiye, modern İslâm dünyasında belki de en büyük lâikleşme deneyimidir ve bu deneyimin uzun bir tarihi vardır. Tanzimat (1839-1856), bu tarih içinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda Tanzimat, kültür tarihimizin hemen her dalında bir dönüm noktası, bir yenilik zamanı ve geniş anlamda bir sosyokültürel değişim dönemi olarak nitelenebilir. Denilebilir ki Tanzimat'la birlikte gelen yenilik ve değişimde, Türkiye'de eğitim alanında lâikleşmenin zemininin hazırlamasında kendini gösteren dğişiklikler, önemli bir yere sahiptir. devamını oku

SAYI 9

CİLT  3

Ocak 2005

MAKALE  7

Ceza Evlerinde Din Eğitiminin Temel Problemlerine Genel Bir Bakış

Yazar: Şuayip ÖZDEMİR

Mahkûmların işledikleri suçtan pişmanlık duymalarını, topluma faydalı ve uyumlu kişiler olarak dönmelerini sağlamaya yönelik olarak ceza evlerinde din eğitimi verilmektedir. Ceza evlerinde din eğitiminde karşılaşılan birtakım problemler bulunmaktadır. Bu problemleri müfredat programı, ders mekânı, ders saati, ders kitabı ve ceza evi vaizi çerçevesinde ele alabiliriz. Ceza evlerinde din eğitiminde karşılaşılan problemlerin çözümüyle mevcut uygulamada iyileştirmelere gidilmesi, din eğitiminin itenilen düzeyde gerçekleşmesi ve böylece mahkûmların eğitimi çalışmalarından verim alınması mümkün olabilecektir. devamını oku

SAYI 9

CİLT  3

Ocak 2005

MAKALE  8

Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği

Yazarlar: Asım Yapıcı, Hasan KAYIKLIK

Bu çalışmanın temel amacı, ruh sağlığı bağlamında, öz saygı ve kaygı ile dinsel yaşayış arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit etmekten ibarettir. Araştırmada Allport ve Ross'dan hareketle Kayıklık tarafından geliştirilen dinsel eğilim ölçeği, Eysenk ve Wilson'dan hareketle Yapıcı tarafından geliştirilen öz saygı ölçeği ve Öner ve LeComte'un geliştirdiği sürekli kaygı ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, iç güdümlü ve dış güdümlü dindarlıkla öz saygı ve kaygı arasında anlamlıbir ilişki tespit edilememiştir (p>. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.