Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 15

CİLT  6

Haziran 2008

MAKALE  1

Popüler Dini Yönelimlerin İncelenmesinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

Yazar: Mustafa ARSLAN

Popüler din karmaşık bir konu içeriğine sahip olduğundan kimi problem ve güçlüklere sahiptir. Bilim problemlerle gelişir. Bilimsel ürünler, bilimsel problemlerin ele alınıp incelenmesi sonucu ortaya çıkarlar. Bu makalede halk kitlesi arasında yaygın dini inanç ve uygulamaların bilimsel tetkikinde karşılaşılan güçlüklere ve alanın kendine has problemlerine makale sınırları çerçevesinde değinilmiş, popüler din incelemelerinde dikkat edilmesi gereken noktalara yer verilmştir. devamını oku

SAYI 15

CİLT  6

Haziran 2008

MAKALE  2

11 Eylül Olayları Işığında Almanya'da İslam Algısı: Bir Kopuş mu, Süreklilik mi?

Yazar: Erkan Budak

11 Eylül 2001 olaylarından sonra Almanya'daki İslam algısında belirgin olumsuz değişimler gözlenmektedir. Fakat Almanya'nın olumsuz İslam algısının sebebi olarak son dönemlerde gündeme gelen "küresel İslamcı terör" yeterli bir açıklama getiriyor olmaktan son derece uzaktır. 11 Eylül olaylarının akabinde tüm Avrupa'da ortaya çıkan İslam karşıtı dalgayı 11 Eylül öncesinde de var olan İslamofobinin kriz dönemlerinde etkinliğinin artmasıyla açıklayabiliriz. Almanya'da yüzyıllar öncesinden bugüne üzülegelen İslam algısı kendisini öteki olarak addedilen İslam'ın olumsuzlanması yoluyla ifade etmektedir. devamını oku

SAYI 15

CİLT  6

Haziran 2008

MAKALE  3

Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik

Yazarlar: İsmail Hakkı Demircioğlu, M. Ahmet TOKDEMİR

Tarih eğitimine farklı dönemlerde farklı görevler yüklenmiştir. II. Dünya Savaşı öncesi daha ziyade geçmişe yönelik bilgi ve kültür aktarımının esas alındığı bir ders olan tarihin eğitiminde son elli yılda önemli değişimler yaşanmıştır. Bu zaman dilimi içinde gelişmiş ülkelerde, özellikle İngiltere'de tarih eğitimi, geçmişin bilgisinin aktarımının yanında, düşünme becerilerini kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır. Geçmişten bugüne tarih eğitiminin amaçları incelendiği zaman, değer eğitiminn her dönemde bu alanın amaçları arasında yer aldığı görülür. devamını oku

SAYI 15

CİLT  6

Haziran 2008

MAKALE  4

Aksiyonda Değerler Ölçeği Dilsel Eşdeğerlik Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Selma Dündar, Ali Yıldız, Halil EKŞİ, Ali Yıldız

Bu araştırma Jennifer Chandra Swaim (2004) tarafından geliştirilen Aksiyonda Değerler Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması işlem basamaklarını kapsamaktadır. Bu bakımdan bu çalışmanın amacı J. C. Swaim'in geliştirmiş olduğu Davranış Ölçeğinde Değişen Değerler "Modified Values in Action Questionnaire (VIA)" adlı ölçeğinin Türkçe formunun dilsel eşdeğerliliğini sağlamaktır.

Araştırma; 122 kadın, 134 erkek olmak üzere toplam 256 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Ayrıca dilsel eşdeğerik analizi için 30 kişiden oluşan yabancı dil üniversite hazırlık sınıfı öğrencisine bir hafta arayla İngilizce ve Türkçe form uygulanmış, uygulama sonuçları ilişkili grup t testi ile analiz edilmiştir. devamını oku

SAYI 15

CİLT  6

Haziran 2008

MAKALE  5

Web Tabanlı Eğitimde Güç Mesafesi: Bilgi Üniversitesi Örneği

Yazarlar: Yavuz ERDOĞAN, Erkan YAMAN, Ömer Şentürk, Eda Kalyoncu

Bu araştırmanın amacı; web tabanlı eğitim ortamlarındaki güç mesafesini öğrenci görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırma, nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan 'olgubilim (phenomenology) deseni' kullanılmıştır. Araştırmada yapı bakımından 'yarı yapılandırılmış açık uçlu mülâkat' formu; amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden 'kategorisel analiz' v 'frekans analizi' kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 15

CİLT  6

Haziran 2008

MAKALE  6

Tanzimat ve Sonrası Dönemde Osmanlı Toplumunda Gayrimüslimler ve Din Eğitimi

Yazar: Zeki Salih Zengin

Tanzimat dönemine kadar Osmanlı hukuk sistemi İslam hukukuna dayanmaktadır. İslam hukukunda Müslüman ve gayrimüslimler farklı statülerde yer alırlar. Diğer bir ifade ile her iki kesimin devlete karşı görev ve sorumlulukları farklıdır. Bu farklılık gayrimüslimlerin inanç, ibadet, eğitim, seyahat, ticaret gibi temel hak ve hürriyetlerden mahrum olması anlamını taşımaz. Nitekim bu dönemlerde gayrimüslimler inançlarından dolayı baskıya uğramamışlar, aksine, ibadetlerini serbestçe yerine getirmişlrdir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.