Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  1

Türkiye'de İslâm ve Çalışma Ahlâkı Değerleri

Yazar: Mahmut ARSLAN

Bu makalenin amacı Weber'in Protestan Çalışma Ahlâkı (PÇA) kavramını kullanarak İslâm ve çalışma Ahlâkı çerçevesinde tartışmaktır. Weber'in kapitalizmin gelişiminde Protestanlığın özellikle de Kalvinizmin özel bir rol oynadığını ileri süren tezinin, Tanzimat'tan bu yana yürütülen İslâm'ın ilerlemeye engel olup olmadığı tartışmasıyla da ilgili bir yönü vardır. Bu amaçla bir alan araştırmasında Müslüman firma yöneticilerinin Weberyen anlamdaki çalışma ahlâkı düzeyleri, başka bir deyimle Püritenetikleri ölçülmüş, bu makalede ise aynı araştırmanın bulgularından yararlanarak Türkiye özelinde İslâmî değerler ve çalışma ahlâkı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. devamını oku

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  2

Türk Toplumunda Geleneksel Dinî Yaşam ve Halk İnançları: Taşrada Yaşayan İnsanlar Arasında Uygulamalı Bir Çalışma

Yazar: Mustafa ARSLAN

Bu makalede, taşrada yaşayan insanların geleneksel dinî yaşantısı ve halk inançları incelenmiştir. Araştırma, İskilip ilçesinde yaşayan insanlardan 430 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, deneklerin yüksek düzeyde geleneksel dinî tutumlara ve halk inançlarına sahip olduğu görülmüştür. Folk/popüler inanış ve uygulamalar, halkın gündelik yaşam tarzı ve kültürü ile fonksiyonel biçimde bütünleşerek Türk toplumunda canlılığını korumaktadır. Özellikle bu durum kırsal keside daha belirgin olarak hissedilmektedir. devamını oku

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  3

Sâtı Bey ve Eğitimle İlgili Görüşleri

Yazar: Hatice BAŞAR

Mustafa Sâtı el-Husrî (1880-1968), Osmanlı Devleti'nin II. Meşrutiyet yıllarında, eğitime hizmetleri, süreli yayınlardaki makaleleri, ilmî tartışmaları ve Fenn-i Terbiye kitabıyla dönemin tanınmış reformist pedagoglarından biridir. Fransız eğitimci H. Spencer'ın (1820-1903) beden, zihin, ahlâk eğitimi tasnifinden etkilenmiş, eğitimi ferdî ve ruhî bir olay olarak ele alarak, onu psikolojinin verilerine dayandırmıştır. Osmanlı Devleti'nin geri kalışına karşı önemli bir çözüm aracı olarak gördüğ eğitim alanında gerek teorik gerekse pratik hizmetler icra etmiştir. devamını oku

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  4

Din Öğretimi, Öğrencilerin Yaratıcılık Yeteneklerini Nasıl Geliştirebilir?

Yazar: Osman EĞRİ

İnsana özgü yeteneklerden birisi de yaratıcılıktır. Yaratıcılık yeteneğinin geliştirilmesi için, uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Etkili bir din öğretimi, öğrencilerdeki yaratıcılık yeteneklerini geliştirebilir. Öğrencinin bu yeteneğinin gelişmesine mani olan faktörler karşısında dinî deneyimlerin önemli bir yeri vardır. Din öğretimi, öğrenciye doruk dinî deneyimler yaşatabilir. Bunun için öğretmenlerin öğrencilere yaklaşımları ile birlikte yaratıcılık yeteneğinin gelişbileceği bir sınıf ortamının oluşturulması önem kazanmaktadır. devamını oku

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  5

Üstün Yetenekli Çocuklara Verilen Değerler Eğitiminde Öğretmenin Rolü

Yazarlar: Murat GÖKDERE, Salih ÇEPNİ

Bu çalışmada temel olarak üstün yeteneklilik ve üstün yetenekli çocuklara yönelik değer eğitimi üzerinde durulmuştur. Çalışma kapsamında üstün yeteneklilik, üstün yetenekli çocukların özelliklerinin değerler açısından önemi, üstün yetenekli çocuklara değer eğitimi niçin, nasıl ve hangi özelliklere sahip öğretmenler tarafından verilmeli hususları literatür destekli olarak tartışılmıştır. Yapılan tartışmalar ışığında üstün yetenekli çocukların eğitim programlarının hedeşeri belirlenirken değer ğitimi boyutunun dikkate alınmasının bu çocuklardan azamî verimin alınmasında etkili olacağı sonucuna ulaşılmıştır. devamını oku

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  6

Manevî Gelişim: Yorumlar ve Uygulamalar

Yazarlar: John M. HULL, İbrahim KAPAKLIKAYA

Bu makalenin ilk bölümünde manevî gelişimin müphemiyeti ele alınmıştır. Tanımlamalar yapmaya çalışmak yerine, bir yandan manevîyi yalnızca biyolojikten, diğer yandan ise daha spesifik nosyonlar olan din ve inançtan ayıran bir dizi yorum sunulmuştur. Manevî gelişimin ayrıca ahlâkî ve sosyal gelişimden farklılığı gösterilmiş ve bu yorumların belirsizliği sahtelik sınırlayıcı nosyonu belirlenmek suretiyle daha da aydınlatılmıştır. Makalenin ikinci kısmında; içinde insan maneviyatının müphemiyetive çok katmanlı karakterinin tartışıldığı bir illüstrasyon sunulmaktadır. devamını oku

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  7

John M. Hull: Bir Din Eğitimcisi

Yazar: Recep KAYMAKCAN

Profesör John Hull, uluslar arası düzeyde din eğitimi alanında isim yapmış, uzun yıllar İngiltere Birmingham Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyeliğinde bulunmuş saygın bir bilim adamıdır. Bu makalede, din eğitimi bilimine önemli katkılar yapmış Hull'ın hayatı, bazı konulardaki görüşleri, ulusal ve uluslar arası seviyede din eğitimine yaptığı katkılar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca son derece zengin olan eserlerinin bir listesi sunulacaktır.

. devamını oku

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  8

İslâmî Dindarlık Bilinci: Bir Grup Müslüman İlâhiyatçının 'Hakikî' Müslümanların Arzu Edilir Nitelikleri Konusunda Oluşturdukları Bilişsel Kurgular

Yazarlar: Üzeyir OK, Vinette CROSS

Bu çalışma, dağarcık ağı (repertory grid) tekniği kullanılarak, Türkiye'deki 20 Müslüman ilâhiyat öğretim görevlisinin ?gerçek' Müslümanların arzu edilir vasışarı ile ilgili bilişsel kurgularını (construction) ortaya koyma denemesidir. Verilerin faktör analizi ve diğer istatistikî yöntem ve teknikler, öğretim görevlilerinin arzu edilen Müslüman niteliklerini temsil eden 200 bilişsel kurgusuna ve bunlardan da 18 bilişsel kurgu grubuna ulaşılmasını sağlamıştır. Bu 18 nitelikler grubu "Diğerkâmlk"tan "Sıkı Çalışkanlık"a ve "Bilişsel Dindarlık"tan "Samimiyet"e kadar dindarlıkla ilgili çeşitli konuları kapsamaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.