Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 25

CİLT  11

HAZİRAN 2013

MAKALE  1

Elazığ İlinde Uygulanan Etkinlik Temelli Değer Öğretimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Yazarlar: Tülin AKGÜL, İ. Bakır ARABACI

Değerler, insan davranışlarına yön veren ölçülerdir. Bu bakımdan, insan davranışlarında özdenetim sağlamaktadır. İnsan davranışlarının dışsal güçler yerine içsel güçlerle kontrol edilmesi günümüz yönetim düşüncesini yansıtmaktadır. Ancak son yıllarda değerler eğitiminde görülen aşınmalar, birçok sosyal sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle, tüm dünyada değerler eğitimine olan ilgi artmıştır. Okullarda planlı ve kontrollü etkinliklerle gerçekleştirilen değerler eğitimi gittikçe öem kazanmaktadır. devamını oku

SAYI 25

CİLT  11

HAZİRAN 2013

MAKALE  2

Okul Ortamında Değerler Eğitimi Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

Yazarlar: Barış HANCI, Hıdır KARADUMAN, Tuba ÇENGELCİ

Bu çalışmanın amacı bir ilköğretim okulu ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma verilerinin toplanmasında nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlere göre okulda kazandırılmaya çalışılan temel değerlerin sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma ve sorumluluk olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler değerler eğitimine yönelik olarak değerlerin öğretim süreci, okul personeli ve okul-aile-toplm işbirliği konularında öneriler getirmişlerdir. devamını oku

SAYI 25

CİLT  11

HAZİRAN 2013

MAKALE  3

Türkçe Eğitiminde Karagöz / Gölge Oyunları ile Değer Öğretimi

Yazarlar: Banu ÖZDEMİR, Tazegül DEMİR

Bu çalışmada değer eğitiminde yadsınamaz bir katkısı olacağı düşünülen, öğrencilerin dikkatini çeken Hacivat ve Karagöz oyunlarının dil ve değer / karakter eğitiminde kullanımına yönelik bir seçki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada doküman incelemesi modeli kullanılarak basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle gölge oyunları tespit edilmiş ve İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4.-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzunda verilen değerlerden hareketle Türkçe öğretiminde Gölge oyunları kulanılarak değer aktarımına yönelik bir deneme yapılmıştır. devamını oku

SAYI 25

CİLT  11

HAZİRAN 2013

MAKALE  4

Bir Kişilerarası İletişim Problemi Olarak İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık: Psikolojik Danışma Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: Füsun EKŞİ, Durmuş ÜMMET

Günümüzün vazgeçilmez alışkanlıklarından biri haline gelen internet kullanımı gündelik hayat, iş ve eğitim hayatımız gibi birçok alanda yaşamımızı oldukça kolaylaştıran bir olgu haline gelmiştir. Hızlı iletişim sağlayarak ciddi zaman tasarrufu sağlama, yeterli ve doyurucu bilgiye ulaşma, mesafeleri kısaltma gibi birçok avantajının yanı sıra bilinçli kullanılmadığında sosyolojik ve psikolojik birçok olumsuzluğu da beraberinde getiren bu teknolojik olgu son yıllarda daha fazla tartışılır hale glmiştir. devamını oku

SAYI 25

CİLT  11

HAZİRAN 2013

MAKALE  5

Türkçe Eğitiminde Atasözleri ve Değer Eğitimi

Yazar: Pınar GİRMEN

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim 1-5. Sınıflar Programı nda yer alan değerler doğrultusunda Türkçe derslerinde değer eğitiminde hangi atasözlerinin kullanılabileceğini belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için İlköğretim Programı nda hangi değerlere yer verildiği ve Türkçe derslerinde değer öğretiminde hangi atasözlerinin kullanılabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın birinci boyutunda, İlköğreti Programı içinde yer alan hangi derslerin öğretim programında, öğrencilere kazandırılması ve geliştirilmesi beklenen değerlerin yer aldığı belirlenmiştir. devamını oku

SAYI 25

CİLT  11

HAZİRAN 2013

MAKALE  6

Sosyal Bilgiler Dersinde "Duyarlılık" Değerinin Etkinlikler Yoluyla Kazandırılması: Nitel Bir Araştırma

Yazarlar: Bekir ÖĞRETİCİ, Yusuf KESKİN

Küreselleşme olgusunun ortaya çıkışıyla birlikte derinden etkilenen yaşamımızın,ahlaki ve manevi değerlerini kapsayan insani boyutunda, birçok değişimin süregeldiğini görmekteyiz. Yeni yetişen nesiller beslenme, eğitim ve sağlık hizmetleri açısından geçmişe kıyasla daha iyi bir duruma gelmişlerdir. Fakat bunun yanında pek çok ahlaki sorunla baş başa oldukları da bir gerçektir. Ortaya çıkan bu sorunlar karşısında eğitimin önemi giderek artmaktadır.

Toplumların karşılaştığı bu ahlaki ve mnevi değer sorunlarının çözümünün eğitimde aranmasının ardından özellikle son yıllarda değerler eğitimi kavramı popüler olmuştur. devamını oku

SAYI 25

CİLT  11

HAZİRAN 2013

MAKALE  7

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler

Yazarlar: Zafer KUŞ, Zihni MEREY, Kadir KARATEKİN

Sosyal Bilgiler öğretiminin temel amacı iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirmektir. Bu nedenle Sosyal Bilgiler dersi değerler eğitiminde büyük bir öneme sahiptir. Sosyal Bilgiler dersinde, öğretmenlerin ve öğrencilerin birincil kaynak olarak kullandıkları ve takip ettikleri ders kitaplarında, değerlere ne kadar yer verildiği, hangilerinin daha sık vurgulandığı büyük bir önem taşımaktadır. Bu araştırmada ilköğretim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitplarında değerlere yer verilme durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. devamını oku

SAYI 25

CİLT  11

HAZİRAN 2013

MAKALE  8

Eğitim ve Oyun Bağlamında 19. Yüzyılda Türk Çocukluk Anlayışında Değişmeler

Yazar: Hüseyin ŞİMŞEK

Bu araştırma, oyun ve eğitim bağlamında 19. yüzyılda Türk çocukluk anlayışında meydana gelen değişimi irdelemek ve çocuk hakları konusundaki gelişmeleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Nitel yöntemlerin kullanıldığı bu araştırma, doküman incelemesine dayalı tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel kaynakları 19. yüzyılda yayınlanan çocuk dergileri ve çocuk eğitimine ilişkin eserlerdir. İlk defa yalnızca çocukların eğitimi için kitapların, gazetelerin, dergilerin, hikâye, asal ve romanların yazıldığı bu dönemde, çocuk haklarına vurgu yapılmış; eğitim ve oyun hakkı öne çıkarılmıştır. devamını oku

SAYI 25

CİLT  11

HAZİRAN 2013

MAKALE  9

Damgalama (Stigma) Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Erkan YAMAN, Halime GÜNGÖR

Bu çalışmanın amacı psikolojik damgalama eğilimini ölçen bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları 780 yönetici ve öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Geliştirme aşamasında açımlayıcı faktör analizine başvurulmuş, madde ayırt edicilikleri belirlenmiştir. Çalışma sonunda toplam varyansın 43.63ünü açıklayan 22 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ölçeğin, ayrımcılık ve dışlama, etiketleme, psikolojik sağlık ve önyargı oarak adlandırılan dört alt boyuttan oluştuğunu göstermiştir. devamını oku

SAYI 25

CİLT  11

HAZİRAN 2013

MAKALE  10

Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar: Mahmut ZENGİN

Bu araştırmada Sakarya ilinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Sakarya'nın il ve ilçelerindeki 4.-12. sınıf düzeyindeki tüm öğrenciler oluştururken, örneklemini tabakalı örnekleme yoluyla her sınıf düzeyinden seçilen 3219 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için kişisel bilgi anketi ile iki boyutlu"DKAB Dersi Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.