Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 7-8

CİLT  2

Ekim 2004

MAKALE  1

Öğretmen ve Müfredat Ekseninde KKTC'de Örgün Din Öğretimi

Yazar: Talip ATALAY

Kıbrıs Türkleri'nin örgün eğitiminde din dersleri bütün okullarda 1950'lere kadar yer almış, ancak ilkokullar dışında, ortaokul ve liselerde 1976'ya kadar okutulmamıştır. KKTC'de 1982 yılından bu yana zorunlu ders olmasına rağmen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin branş öğretmeni yoktur. Bu eksikliğin giderilmesi için ilgili bakanlığın herhangi bir çabası da gözlenmemektedir. Ortaöğretim kurumlarında derslere Türkiye'den gelen ve KKTC camilerinde görev yapan din görevlileri girmektedir. Lselerde ise, dersler büyük ölçüde başka bir branştan öğretmenler taafından doldurulmakta ve genellikle ders dışı konular işlenmektedir. devamını oku

SAYI 7-8

CİLT  2

Ekim 2004

MAKALE  2

Avrupa Birliği Ülkelerinde Değerler Yönetimi

Yazar: Kadir CANATAN

Bu makale, Avrupa Sosyal Araştırması veri tabanına dayalı olarak Avrupa Birliği ülkelerinin değerler yönetimini ele almaktadır. Makalede, genel anlamda Avrupa?nın değerler hiyerarşisi tespit edildikten sonra, Avrupa ülkeleri ve kuşaklar arasındaki farklılıklar analiz edilmektedir. Bu analizler, değerler alanında Avrupa Birliği ülkeleri içinde bir çeşitlilik olduğunu göstermekle kalmıyor; değerler değişiminin yönü hakkında da ipuçları veriyor. Inglehart?ın çalışmalarına uygun olarak post-materyalst değerlerin Avrupa Birliği ülkeleri içinde önem kazandığı fikri doğru olmakla birlikte, bu, Birlik içindeki ülkeler ve kuşaklar arasındaki farklılıkların önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. devamını oku

SAYI 7-8

CİLT  2

Ekim 2004

MAKALE  3

Matematik Eğitiminde Değerler Üzerinde Bir Deneme

Yazar: Soner Durmuş

Matematik, sosyal bilimlerden farklı olarak değerler-içermeyen (value-free) bir şekilde görülmektedir. Öğrenme ve öğretmeyle ilgili geliştirilen teorilerdeki farklılıklar, genel olarak eğitime, özel olarak matematik öğrenmeye uyarlandığında, bu genel görüşün aksine, matematiğin de kendine özgü farklı değerleri içerdiğinin farkına varmamızı sağlamıştır. Bu makalede, öğretirken nasıl çeşitli/farklı/zengin değerler ortaya çıkardığının farkına varmamızı sağlayacak bir takım ip uçları vermek amaçlanmştır. devamını oku

SAYI 7-8

CİLT  2

Ekim 2004

MAKALE  4

Gelenek ve Şifahi Kültür Bağlamında Osmanlı Toplumunda Dini Değerler: Otodidakt Eğitim Kurumları ve Kaynakları Örneği

Yazar: Hatice KELPETİN ARPAGUŞ

Halk dini veya İslamı konusu, aslında, sosyoloji ve antropolojinin ilgi alanları arasında bulunmaktadır. Ancak, pratik teoloji açısından kelâm ilminin de ilgi sahasına girmektedir. Dolayısıyla, bu makalede kelâm ilmi açısından halk İslâmı üzerinde durulacaktır. Nitekim, İslâmı anlayış ve hayat modeli oluşturma açısından halk İslâmı'nın kitabı İslâm'dan farklı bir çizgide bulunduğu genel olarak kabul edilen bir husustur. Ancak, yaşayan İslâm'ı anlamak da tarih, perspektifin göz önünde bulundurulmsını gerekli kılmaktadır. devamını oku

SAYI 7-8

CİLT  2

Ekim 2004

MAKALE  5

Fen Bilgisi Öğretim Programı ve Ders Kitaplarına Göre Çevre Eğitiminde Etik ve Estetik Değerler

Yazar: Canan LAÇİN ŞİMŞEK

Çevre eğitimi, insanın çevreyle ilgili bilgi ve duygularını değerlendirme ve açıklamaya yardım ederek, meydana gelen çevre problemlerine nasıl çözüm üreteceklerini ya da bu çözüme nasıl destek vereceklerini anlamalarını sağlamaya çalışır. Bu bağlamda, kişinin değer anlayışını, inançlarını ve buna bağlı davranışlarını sorgulamasını sağlar. Bu çalışmada, ilköğretim fen bilgisi dersinde değinilen çevre eğitimiyle ilgili konuların öğretilmesinde etik ve estetik unsurlardan ne derece yararlanıldığı bu eğitimin temelinde yer alan değerlerin neler olduğu ve olması gerektiği, öğretim programı ve ders kitapları bazında incelenmiştir. devamını oku

SAYI 7-8

CİLT  2

Ekim 2004

MAKALE  6

Hoşgörü, Vicdan ve Dayanışma: Ahlak ve Din Eğitiminde Küreselleşen Kavramlar

Yazar: Oddbjørn LEIRVIK

Küreselleşmenin önemli bir yönü de küreselleşen kavramların kültürler arasında serbestçe dolaşmasıdır. Hoşgörü, özgürlük ve demokrasi gibi kavramlar gökten düşüvermiş değildir. Küreselleşmiş kavramların ardında, değişim gündemine sahip insanlar vardır. Fakat, kavramlar bir kez yerleştiklerinde, insanların zihinlerinde ve gerçek dünyada kendi başlarına bir farklılık meydana getirebilirler. Bu makale; hoşgörü, vicdan ve dayanışma kavramlarının okullardaki dini ve ahlakı eğitimle ilişkisini tartışmktadır. devamını oku

SAYI 7-8

CİLT  2

Ekim 2004

MAKALE  7

Allah ve Kutsal Kavramlarının Çağrıştırdıkları Anlamlara Sosyo-Psikolojik Bir Bakış: Çukurova Üniversitesi Örneği

Yazar: Asım Yapıcı

Her din, mensuplarına bir dünya görüşü sunar. Bu dünya görüşü ise, din-lerin tanrı ve kutsal anlayışla yakından ilişkilidir. Bu sebeple tanrının ve kutsalın nasıl algılandığının tespit edilmesi inanan insanın değer yargılarının anlaşılmasında önemli bir rol oynayabilir. Ancak, kutsal kavramı din bilimlerinde kazandığı anlam genişliği ile oldukça esnek ve kaygan bir zemin üzerinde durmaktadır. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren yapılan din tanımlarında sık sık kutsal ve din dışı ayrımına atıf yapılmsı gelenek hôline gelmiştir. devamını oku
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.