Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  1

Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışıları İle Değer Tercihlerinin İncelenmesi

Yazarlar: Bülent DİLMAÇ, Metin Deniz, M. Engin Deniz

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerin öz-anlayışları ile değer tercihleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve üniversite öğrencilerin öz-anlayışları ve değer tercihlerinin cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Araştırma veri bağlamında nicel bir paradigmaya sahiptir. Çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.

Araştırmanın çalışma grubu Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin çeşitli anabilim dalarında öğrenim görmekte olan 398 kız, 145'i de erkek olmak üzere toplam 543 öğrenciden oluşmaktadır. devamını oku

SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  2

Benlik Saygısı ve Akılcı Olmayan İnançlar Bakımından Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Yaklaşımlarının Analizi

Yazarlar: Erdal Hamarta, Coşkun Arslan, Yeliz Saygın, Zümra Özyeşil

Bu ampirik çalışmada, bireyin sahip olduğu benlik saygısı ve akılcı olmayan inançları ile stresle başa çıkma yaklaşımları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Metodolojik bağlamda ilişkisel tarama modeline uygun olarak yapılan bu görgül çalışmadaki ölçek uygulaması, üniversite öğrencileri örneklemi özelliği taşıyan 330'u kız ve 271'i erkek olmak üzere toplam 601 denek üzerinde yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında ise (a) Stresle Başa çıkma Ölçeği, (b)Rosenberg Benlik aygısı Ölçeği ve (c)Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği olmak üzere toplam üç adet ölçme aracı kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  3

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Camilerin Finansmanı

Yazar: Ahmet Onay

Bu makalede camilerin yapımı, bakımı ve görevli ücretlerinin ödenmesi konuları araştırılmıştır. Makalede tarihî arka plân göz önünde bulundurularak, söz konusu cami giderlerinin finansmanının dinî ve pratik temelleri incelenmiştir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, cami dernekleri ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın cami giderlerinin finansmanındaki rolleri ele alınmıştır. Bu yapılırken, Cumhuriyet döneminde camilerin finansmanına ilişkin uygulamalar ve gelişen hukukî çerçee ortaya konularak yapılması gereken bazı hususlara dikkat çekilmiştir. devamını oku

SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  4

İletişim ve Sosyal Etkinin Dinî Davranış Oluşumundaki Rolleri

Yazar: İsmail Sağlam

Eğitim faaliyetlerinin başarısı, bireyin hedeflenen davranışı ne ölçüde kazandığı ile doğru orantılıdır. Din eğitimi ve öğretimindeki başarı da, bireyde dinî davranışın oluşma derecesi ile karşılaştırılabilir. Davranış oluşumu, bilgi elde etmekten daha karmaşık bir yapı arz eder. Aynı şey dinî davranış elde etmek için de söylenebilir. Davranış oluşumunda etkin rol oynayan faktörler arasında, "iletişim" ve "sosyal etki" dikkate değer iki önemli faktördür. Dolayısıyla bu makalede bu iki faktörü, "dinî davranış" oluşumundaki rolleri açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. devamını oku

SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  5

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler

Yazarlar: Havva Yaman, Selma Taflan, Sanem Çolak

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerde geçen değerleri incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. MEB ve özel (Koza, Pasifik ve Batu) yayınevleri tarafından basılmış ve 2008-2009 öğretim yılında okutulmakta olan ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tümü değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri, "Ders Kitaplarındaki Değerler Formu" ile elde edilmiştir. Formda değerler; estetik, teorik, iktisad, siyasi, sosyal ve dinî değerler olmak üzere altı grupta toplanmaktadır. devamını oku

SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  6

Okul Müdürlerinin Yönetimle İlgili Görüş ve Uygulamalarının Yönetim Kuramları Bakımından Değerlendirilmesi

Yazar: Mustafa Yavuz

Alan yazında yer alan örgüt ve yönetim kuramları yöneticilerinin uygulamaları, görüşleri ve araştırmalar tarafından şekillendirilmiş, ortaya çıkan bu görüş ve uygulamalar da yeni yöneticilerin uygulama ve davranışlarında yol gösterici bir rol üstlenmişlerdir. Okul müdürlerinin yönetim uygulama ve görüşlerinin yönetim kuramları bakımından değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmanın amacı, okul müdürlerinin yönetim uygulamalarının yönetim kuramları bakımından değrlendirilmesi olarak belirlenmiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.